Skip to main content

Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen

Kvinners sykefravær – et mysterium?

 

Kvinner har høyere sykefravær enn menn. Det foreligger mye forskning som prøver å finne årsaken til at det er slik. En god del av dette er basert på registerdata, det vil si store datasett med informasjon om enkeltindivider. Men til tross for forskningsbestrebelser er kjønnsforskjeller i sykefravær fortsatt et mysterium. Er det noe de statistiske studiene ikke klarer å gripe? I dette kapittelet diskuterer vi hvordan fortolkende tilnærminger kan bidra til økt forståelse av hvorfor kvinner har høyere sykefravær enn menn.

Ulikhetens drivere og dilemmaer    Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (Red.)    Oslo    Universitetsforlaget

Bråten, B. & Jensen, R. S. (2023). Kvinners sykefravær – et mysterium? I T. Fløtten, H. C. Kavli & S. C. Trygstad (Red.) Ulikhetens drivere og dilemmaer. Universitetsforlaget. (s. 194–207). https://doi.org/10.18261/9788215065403-23-11