Fafo-rapporter

Rapportsøk

Økt yrkesdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne
Kartlegging av måloppnåelse

Magne Bråthen og Jørgen Svalund

Fafo-rapport 2015:57

Nettutgave

Forskningstema: Inkluderende arbeidsliv

Prosjekt: Sysselsetting av unge med nedsatt funksjonsevne

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund

Målet om å inkludere flest mulig i arbeidslivet er en prioritert oppgave for myndighetene. For å oppnå dette er intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) videreført av partene i arbeidslivet. Denne avtalen forplikter myndighetene og arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene til å arbeide for å senke sykefraværet, styrke tilknytningen til arbeidslivet for personer med nedsatt funksjonsevne og å forlenge perioden vi står i arbeidslivet. Myndighetene har ansvar for å rapportere om utviklingen når det gjelder måloppnåelsen for IA-arbeidet. I denne rapporten diskuterer vi hvilke datakilder, statistikk og indikatorer som er tilgjengelige og bør ligge til grunn for en løpende oppfølging av yrkesdeltakelsen og innsatsen overfor personer med nedsatt funksjonsevne.

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20562