Skip to main content

Kristine Nergaard og Jørgen Svalund

Midlertidige ansettelser og innleie som kilde til ulikhet

 

Det har vært skarp politisk debatt rundt reguleringen av innleie og midlertidige stillinger i Norge de siste 20 årene. Mens noen argumenterer for at det å åpne mer for slike tilknytningsformer bidrar til at personer som sliter lettere kommer inn i arbeid, trekker andre fram at denne typen ansettelser fører til et todelt arbeidsmarked der sårbare grupper låses fast i usikre ansettelser. Her ser vi på hva forskningen viser, og bruker arbeidsmarkedsstatistikk til å se på utviklingen fra 2000 til 2019. Går færre over til en fast eller direkte ansettelse? Og ser vi en klarere todeling i arbeidsmarkedet over tid?

Ulikhetens drivere og dilemmaer    Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (Red.)    Oslo    Universitetsforlaget

Nergaard, K. & Svalund. J. (2023). Midlertidige ansettelser og innleie som kilde til ulikhet. I T. Fløtten, H. C. Kavli & S. C. Trygstad (Red.) Ulikhetens drivere og dilemmaer. Universitetsforlaget. (s. 54–73). https://doi.org/10.18261/9788215065403-23-03