Fafo-notater

Rapportsøk

NTLs omdømme 2018
Arbeidstakernes syn på fagforeninger og fagforeningsarbeid i statlige virksomheter

Åsmund Arup Seip

Fafo-notat 2018:08

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

Hvordan oppfatter fagorganiserte og uorganiserte i statlige virksomheter arbeidstakerorganisasjonenes arbeid for medlemmene? Dette notatet viser resultatene fra en undersøkelse rettet til ansatte i staten og gjennomført av Fafo i januar 2018. NTL er det desidert best kjente forbundet blant statsansatte. I notatet blir svar fra NTLs medlemmer sammenliknet med svarene fra medlemmer i de andre arbeidstakerorganisasjonene sett under ett. Tallene viser stor likhet mellom NTL og andre organisasjoner, men også at NTL på noen områder skiller seg ut. Undersøkelsen viser dessuten hvilke grunner de uorganiserte oppgir for ikke å stå tilsluttet en fagforening.

Utgitt: 2018 Id-nr.: 10273