Fafo-notater

Rapportsøk

Organisasjonsgrader i norsk arbeidsliv 2016

Kristine Nergaard

Fafo-notat 2018:04

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Prosjekt: Organisasjonsgrad og medlemsutvikling, Det kollektive arbeidslivet

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Organisasjonsgradene i arbeidslivet, og særlig oppslutningen om fagforeningene, har fått mye oppmerksomhet i mediene og i den politiske debatten den senere tiden. Fafo presenterer oppdaterte tall for de norske organisasjonsgradene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Oppslutningen om denne typen organisasjoner er sentralt for det kollektive arbeidslivet, og formålet med notatet er å framskaffe oppdaterte tall for nivå og utvikling. Blant spørsmålene som stilles, er: Hvor høy er organisasjonsgraden på arbeidstakersiden, og hvordan har denne utviklet seg over tid? I hvilke deler av arbeidsmarkedet finner vi høy organisasjonsgrad, og i hvilke sektorer og grupper er organisasjonsgraden lav? Hvor stor andel av sysselsettingen dekker arbeidsgiverorganisasjonene? Organisasjonsgradene er oppdatert til og med 2016.

Utgitt: 2018 Id-nr.: 10269