Fafo-rapporter

Rapportsøk

Sykepleiernes kompetanse
Etter- og videreutdanning, verdsetting og motivasjon

Marianne Dæhlen og Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 2009:36

Nettutgave

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

Sykepleiere arbeider innenfor en rekke spesialiserte fagfelt, og etter avsluttet grunnutdanning finnes det en rekke muligheter for videre opplæring og spesialisering. I denne rapporten ser vi på omfanget av spesial-/videreutdanning blant sykepleiere og på tilbudet av annen opplæring og etterutdanning. Rapporten tar for seg hvilke motiver sykepleierne har for å ta spesial-/videreutdanning, hvilke lønns- og stillingsmessige effekter spesial-/videreutdanning kan ha, og hvilken tilrettelegging av slik opplæring som finnes på arbeidsplassene. Rapporten bygger på en kvantitativ undersøkelse blant Norsk Sykepleierforbunds medlemmer og på kvalitative intervjuer med ledere og tillitsvalgte.

Utgitt: 2009 Id-nr.: 20126