Fafo-rapporter

Rapportsøk

Kompetanse, lønn og arbeidstid
Regulering av arbeidsvilkår for lærere i Norden

Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 507

Nettutgave

Forskningstema: Livslang læring, Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

Dette er en rapport fra en undersøkelse av de sentrale tariffavtalene til lærerne i Norge, Finland, Sverige og Danmark. Rapporten legger vekt på å få fram hva som er regulert i sentrale avtaler, hva som kan avtales lokalt, og hvilke forskjeller det er på avtalene i de fire landene. Spørsmål om kompetanse, lønn og arbeidstid er vevet tett sammen, og er alle viktige sider ved lærernes avtaleverk. I alle de nordiske landene har tariffavtalene vært gjenstand for endring og utvikling de siste årene. Den statlige styringen og reguleringen har blitt mindre, og kommunene har fått økt innflytelse som skoleeiere og arbeidsgivere. Samtidig har den pedagogiske utviklingen i skolen skapt endringer både i form og innhold. Nye undervisningsformer og samarbeidsmønstre har skapt en ny arbeids-hverdag for lærerne. Dette påvirker diskusjonen om regulering av lønns- og arbeidsvilkår i de nordiske landene.

Utgitt: 2005 Id-nr.: 507