Fafo-rapporter

Rapportsøk

NITO i lokale lønnsforhandlinger
Erfaringer med individorientering og tvisteløsning fra Norge og Sverige

Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 520

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

Denne rapporten handler om lokal og individuell lønnsdanning. Lokale forhandlinger skaper særskilte utfordringer når det gjelder forhandlingsprosessen og når det gjelder løsning av tvister. Rapporten er ment å gi et grunnlag for drøfting av ulike problemstillinger knyttet til lokal lønnsdanning, og trekker fram erfaringer fra Norge og Sverige. Rapporten har tre deler. Første del av rapporten handler om tvisteløsning. Ulike former for tvisteløsning blir belyst blant annet med materiale fra nemndbehandling i privat og kommunal sektor. I andre del av rapporten blir utviklingen i offentlig sektor drøftet. Både organisasjonenes motstand mot lokale lønnsforhandlinger, forhandlingssystemet og organisasjonsmønsteret, er faktorer som på kort sikt gjør det vanskelig å oppnå større lokal lønnsdanning i staten og kommunene. Rapportens siste del tar for seg lokal lønnsdanning i sykehussektoren i Norge og Sverige, og erfaringer med innføring av lokal lønnsdanning her.

Utgitt: 2006 Id-nr.: 520