Skip to main content
  • Siv Øverås og Anders B. Fyhn

Fra døråpner til alibi?

Evaluering av et femårig klinisk behandlingstiltak for personer med alvorlig psykisk lidelse og rusmisbruk ved Tøyen DPS (ROP-Tøyen)

  • Fafo-rapport 521
  • Fafo-rapport 521

Prosjekt Rus og Psykisk lidelse ved Tøyen DPS (ROP-Tøyen) startet i januar 2001 en femårig utprøving av en ambulant behandlingsmodell for personer med alvorlig psykisk lidelse og rusmisbruk. Fafo har evaluert prosjektet, og har fulgt det fra oppstarten og frem til overgangen til ordinært tiltak i januar 2006.Evalueringens hovedproblemstilling er hvorvidt ROP-prosjektet har greid å utvikle en behandlingsmodell som har vist seg egnet for pasienter og omgivelser.

Fafo publiserte i 2003 en midtveisrapport fra prosjektet (Øverås 2003). Vedlagte rapport er evalueringens sluttrapport. Hovedfunn er at behandlingsteamet greier å rekruttere pasienter i målgruppen, pasientene blir værende i prosjektet gjennom behandlingseprioden på 2 år, og de fleste av pasientene rapporterer stor tilfredshet med egen deltakelse i prosjektet. Vi finner også en viss forbedring i de fleste pasientenes livssituasjon, og at mange av pasientene i løpet av behandlingstiden i ROP har økt sin evne til å nyttiggjøre seg behandling i det ordinære tjeneste- og behandlingsapparatet. Hovedutfordringen for ROP som behandlingstiltak ser ut til å ligge i samhandlingen med det ordinære tjenesteapparatet, samt å imøtekomme pasienter og omgivelsers ønske om en forlenget behandlingstid.

  • Publisert: 14. februar 2006
  • Ordrenr. 521
Last ned publikasjonen