Fafo-rapporter

Rapportsøk

Evaluering av ordningen med tariffavsatte kompetansemidler i staten
Prosjekter fra tariffperioden 2006–2008

Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 2010:06

Nettutgave

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

Ved lønnsoppgjøret i staten ble det i 2008 avsatt 25 millioner kroner til kompetansetiltak innen mangfolds- og IA-området, organisasjons- og ledelsesutvikling, metoder og verktøy for kompetanse- og karriereutvikling og utvikling av kompetanse for å hindre utstøting ved omstilling. Denne rapporten gir innspill til den evalueringen av ordningen med tariffavsatte kompetansemidler som partene i staten har avtalt å gjennomføre.
Rapporten bygger på en intervjuundersøkelse i 16 virksomheter som hadde søkt om kompetansemidler i tariffperioden 2006–2008. Resultatene fra denne undersøkelsen gir grunn til å tro at de enkelte prosjektene som får støtte har stor grad av måloppnåelse, og at selve ordningen dermed også har det. Virksomhetene som har vært med i denne undersøkelsen er positive til ordningen.

Utgitt: 2010 Id-nr.: 20150