Skip to main content
  • Åsmund Arup Seip

Lokale lønnsforhandlinger i Staten

Lønn som personalpolitisk verktøy

  • Fafo-rapport 397
  • Fafo-rapport 397

I denne rapporten ser vi på hvordan lønn brukes som personalpolitisk verktøy i statlige virksomheter. Hovedvekten ligger på gjennomføringen av de lokale forhandlingene, hvilke redskaper som er tatt i bruk i lønnspolitikken, og hvilke erfaringer virksomhetene har med bruk av ulike virkemidler. Rapporten er laget på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD), og belyser i hovedsak arbeidsgivers syn og holdninger. Den bygger på en spørreundersøkelse til alle statlige forhandlingssteder våren 2002, og en caseundersøkelse i ti statlige virksomheter.

Følgende problemstillinger står sentralt:

  • Hvilke redskaper er tatt i bruk i den lokale lønnspolitikken?
  • Hvordan er de lokale forhandlingene organisert, og hvordan forbereder virk-somhetene seg til forhandlingene?
  • Hvilke lønnspolitiske prioriteringer har virksomhetene?
  • Hvilke virkemidler blir tatt i bruk i lønnsforhandlingene?
  • Er synet på individuell lønn i endring i staten?


Undersøkelsen viser at mange virksomheter har utformet og tatt i bruk en omforent lønnspolitikk. Virksomhetene har en positiv holdning til bruk av lønn som personalpolitisk virkemiddel, og er orientert mot å gi individuelle lønnstillegg. I lønnsforhandlingen blir mellomledere involvert i utformingen av virksomhetens lønnstilbud, men mange virksomheter er negative til å la linjeledelsen få økt innflytelse over lønnsforhandlingene. Statlige virksomheter er positive til lokale lønnsforhandlinger og mener slike forhandlinger er et nyttig redskap i personalpolitikken.

  • Publisert: 26. februar 2002
  • Ordrenr. 397
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere