Skip to main content
  • Kristin Alsos

Skadet på fritiden – hva så?

Om yrkesskadedekning etter arbeidsdagens slutt

  • Fafo-notat 2009:19
  • Fafo-notat 2009:19

Dersom en arbeidstaker blir utsatt for vold fra en klient/bruker på fritiden, vil et av flere viktige spørsmål for offeret være hvilken økonomisk erstatning hun/han kan få. Behov for erstatning kan for eksempel være knyttet til utgifter til medisiner og legebehandling, og tap av inntekt. Den norske yrkesskadedekningen omfatter i utgangspunktet ikke skader på fritiden, da det stilles krav om at den skadelidte må ha vært i arbeid, på arbeidsplassen og i arbeidstiden da skaden skjedde. I notatet foretas det en vurdering av gjeldende rett for å se hvilke muligheter skadelidte i slike tilfeller har for å få erstattet sine tap. Det er i hovedsak de lovfestede yrkesskadeordningene som behandles, men notatet peker også kort på andre ordninger. Notatet inneholder også forslag til forbedringer.

  • Publisert: 13. januar 2009
  • Ordrenr. 10093
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere