Lokalt partssamarbeid

Samarbeidet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere på arbeidsplassene er et kjernepunkt i den norske arbeidslivsmodellen, og en sentral del i hovedavtalene inngått mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene. Begge parter har rettigheter og plikter, og samarbeidet bygger på felles ansvar for et rettferdig og produktivt arbeidsliv. Det dreier seg både om innflytelse for den enkelte arbeidstaker og for arbeidsstokken som helhet. Partssamarbeidet handler blant annet om å inngå kompromisser til beste for virksomheten, for eksempel gjennom omstillinger og nedbemanninger, kompetanseheving og økt produktivitet. Dette arbeidet foregår både i formelle og uformelle fora.

Både kvaliteten og kvantiteten på partssamarbeidet varierer, noe som har vært tema i en rekke forskningsprosjekter. Eiernes rolle og plass i norsk arbeidsliv har også blitt et stadig viktigere tema. I privat sektor har Fafo hatt flere prosjekter knyttet til aksjelovens bestemmelser om ansattes representasjon i styret og bedriftsforsamling.

Et godt og effektivt partssamarbeid er avhengig av kompetente tillitsvalgte, og vi har i flere prosjekter rettet søkelyset mot tillitsvalgtes hverdag og hva som kan bidra til at flere velger å påta seg verv. For tiden har vi i oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet å lage en kunnskapsstatus for arbeidstakeres medvirkning og medbestemmelse i norsk arbeidsliv. Varsling om kritikkverdige forhold i arbeidslivet er et annet viktig område i Fafos forskning. Praktiseringen av varslerbestemmelsene avhenger av hva slags åpenhet og betingelser for ytringsfrihet som finnes på arbeidsplassene, samt hvordan samarbeidet mellom partene fungerer.

Lokalt partssamarbeid

Kontakt

Forskere

Forskningssjef
Forsker
Forskningsleder
Jørgen Svalund, Rolf Andersen, Mona Bråten og Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 2020:22
Inger Marie Hagen og Sigurd M. Nordli Oppegaard
Fafo-rapport 2020:07
Sissel C. Trygstad, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Elin Svarstad
Fafo-notat 2019:18
Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen
Fafo-notat 2019:17
Jon Erik Dølvik og Johan Røed Steen
Fafo-notat 2019:15
Fafo-rapport 2015:34
Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2014:55
Fafo-notat 2014:03
Jørgen Svalund og Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 2014:04
Inger Marie Hagen
Fafo-notat 2013:14
Sissel C. Trygstad og Tom Erik Vennesland
Fafo-rapport 2012:58
Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 2010:02
Fafo-notat 2010:02
Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2009:35
Fafo-notat 2009:17
Fafo-notat 2009:16
Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 2008:09
Fafo-notat 2008:15
Sissel C. Trygstad og Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 2007:24
Inger Marie Hagen og Sissel Trygstad
Fafo-rapport 2007:15
Gudmund Hernes
Fafo-notat 2006:25
Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 502
Sissel C. Trygstad og Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 453
Fafo-notat 2001:19

Inger Marie Hagen & Elin Svarstad

15 år med anbefaling for eierstyring og selskapsledelse
– fortsatt aktive direktører og passive styrer?

Svalund, J., G. B. Casinowsky, Dølvik, J. E. Håkansson, K,Jarvensivu, A., Kervinen, H., Møberg, R. J., Piirainen, T.

Stress testing the Nordic models: Manufacturing labour adjustments during crisis

European Journal of Industrial Relations

Svalund, J. and H. Kervinen

Trade union power during labour adjustments – comparison of company-level cases

Transfer: European Review of Labour and Research

Sissel C. Trygstad

Deltakelse og innflytelse i norskeide og utenlandskeide virksomheter

Søkelys på arbeidslivet

Espen Løken, Sissel C. Trygstad og Thomas Lorentzen

Den nye staten. Omfang og effekter av omstillingene i staten 1990 til 2004

Søkelys på arbeidslivet

Inger Marie Hagen

Ansattes styrerepresentanter

Mona Bråten, Jon Erik Dølvik, Frode Longva og Arild H. Steen

Norwegian Labour Market Institutions and Regulations

J. Arrowsmith, Heidi Nicolaisen, B. Bechter and R. Nonell

The Management of Variable Pay in Banking: Forms and Rationales in Four European Countries

Bullentin of Comparative Labour Relations

Gudmund Hernes, Bjørne Grimsrud og Jon M. Hippe

Samarbeid for utvikling
Partssamarbeid, sosial kapital og utvikling av bedrifter og virksomheter

Engelstad, F., J. Svalund, I. M. Hagen og A. E. Storvik

Makt og demokrati i arbeidslivet