Lokalt partssamarbeid

Samarbeidet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere på arbeidsplassene er et kjernepunkt i den norske arbeidslivsmodellen, og en sentral del i hovedavtalene inngått mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene. Begge parter har rettigheter og plikter, og samarbeidet bygger på felles ansvar for et rettferdig og produktivt arbeidsliv. Det dreier seg både om innflytelse for den enkelte arbeidstaker og for arbeidsstokken som helhet. Partssamarbeidet handler blant annet om å inngå kompromisser til beste for virksomheten, for eksempel gjennom omstillinger og nedbemanninger, kompetanseheving og økt produktivitet. Dette arbeidet foregår både i formelle og uformelle fora.

Både kvaliteten og kvantiteten på partssamarbeidet varierer, noe som har vært tema i en rekke forskningsprosjekter. Eiernes rolle og plass i norsk arbeidsliv har også blitt et stadig viktigere tema. I privat sektor har Fafo hatt flere prosjekter knyttet til aksjelovens bestemmelser om ansattes representasjon i styret og bedriftsforsamling.

Et godt og effektivt partssamarbeid er avhengig av kompetente tillitsvalgte, og vi har i flere prosjekter rettet søkelyset mot tillitsvalgtes hverdag og hva som kan bidra til at flere velger å påta seg verv. For tiden har vi i oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet å lage en kunnskapsstatus for arbeidstakeres medvirkning og medbestemmelse i norsk arbeidsliv. Varsling om kritikkverdige forhold i arbeidslivet er et annet viktig område i Fafos forskning. Praktiseringen av varslerbestemmelsene avhenger av hva slags åpenhet og betingelser for ytringsfrihet som finnes på arbeidsplassene, samt hvordan samarbeidet mellom partene fungerer.

Lokalt partssamarbeid

Kontakt

Forskere

Forsker I
Forsker I
Forsker I
Forsker
Doktorgradsstipendiat
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård
Faktaflak april 2021
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2021:10
Inger Marie Hagen og Elin Svarstad
Ansattes styrerepresentasjon i privat sektor
Fortsatt nedgang i bruk av ordningen?
Fafo-notat 2021:07
Rolf K. Andersen og Sissel C. Trygstad
Fafo-notat 2021:09
Fafo-rapport 2020:28
Inger Marie Hagen og Sigurd M. Nordli Oppegaard
Fafo-rapport 2020:07
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Mona Bråten og Inger Marie Hagen
Fafo-notat 2019:23
Sissel C. Trygstad, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Elin Svarstad
Fafo-notat 2019:18
Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen
De tillitsvalgte og medlemmene
Framtidens arbeidsliv: Notat 4
Fafo-notat 2019:17
Jon Erik Dølvik og Johan Røed Steen
Fafo-notat 2019:15
Fafo-rapport 2015:34
Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen
Den norske arbeidslivsmodellen i endring
En undersøkelse fra busstransport og dagligvarehandel
Fafo-rapport 2014:55
Fafo-notat 2014:03
Jørgen Svalund og Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 2014:04
Inger Marie Hagen
Prioriteringer og samarbeid
LOs tillitsvalgtpanel, april 2013
Fafo-notat 2013:14
Kristin Alsos og Sissel C. Trygstad
Fafo-notat 2012:13
Inger Marie Hagen
Det mektige mindretallet
Ansatterepresentasjon i styret mellom Corporate Governance og Industrial Relations. Doktoravhandling
Fafo-rapport 2010:02
Odd Bjørn Ure og Inger Marie Hagen
På vei mot et arbeidslivsfond innenfor den nye avtalen om EØS-midlene
Prioriteringer for godt partssamarbeid i Øst- og Mellom-Europa
Fafo-notat 2010:02
Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad
Bedriftsdemokratiets tilstand
Medbestemmelse, medvirkning og innflytelse i 2009
Fafo-rapport 2009:35
Inger Marie Hagen
Ansatte i styret
Statusrapport 2007
Fafo-rapport 2008:09
Anne Mette Ødegård
Europeiske reguleringer og partssamarbeid
Fafos Rådsprogram 2006–2008
Fafo-notat 2008:15
Sissel C. Trygstad og Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 2007:24
Inger Marie Hagen og Sissel Trygstad
Fafo-rapport 2007:15
Gudmund Hernes
Den norske mikromodellen
Virksomhetsstyring, partssamarbeid og sosial kapital. Fafos Rådsprogram 2006-2008
Fafo-notat 2006:25
Sissel C. Trygstad og Inger Marie Hagen
Nye samarbeidsordninger etter sykehusreformen
Evaluering av samarbeidsordningen mellom ledere og tillitsvalgte på regionalt nivå i Helse Øst RHF
Fafo-rapport 453
Bjørn Andersen
Fafo-rapport 428
Jon Erik Dølvik
Arbeidslivsrelasjoner i privat tjenesteyting
– en sammenlikning av elleve europeiske land
Fafo-notat 2001:19
Martin Byrkjeland
Medbestemmelse og faglig innflytelse i overnasjonale nordiske finanskonsern
En kartlegging av personalsammensetning, arbeidstidsordninger og organisasjonsforhold
Fafo-rapport 329
Eivind Falkum, Line Eldring og Tom Colbjørnsen (red.)
Medbestemmelse og medvirkning
Bedriftsutvikling mot år 2000
Fafo-rapport 324

Fredrik B. Kostøl & Elin Svarstad,

Trade Unions and the Process of Technological Change
Labour Economics | 2023 | Open access

Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen & Anne Mette Ødegård

Trade Union Participation and Influence at Norwegian Workplaces During the Pandemic
Nordic Journal of Working Life Studies | 2023 | Open access

Inger Marie Hagen & Elin Svarstad

15 år med anbefaling for eierstyring og selskapsledelse
– fortsatt aktive direktører og passive styrer? | 2018 | Les artikkelen / Read the article

Svalund, J., G. B. Casinowsky, Dølvik, J. E. Håkansson, K,Jarvensivu, A., Kervinen, H., Møberg, R. J., Piirainen, T.

Stress testing the Nordic models: Manufacturing labour adjustments during crisis
European Journal of Industrial Relations | 2013 | Last ned / Download

Svalund, J.

Adjusting labour through crisis: A three industry comparison
Economic and Industrial Democracy | 2013 | Les mer / Read more

Svalund, J. and H. Kervinen

Trade union power during labour adjustments – comparison of company-level cases
Transfer: European Review of Labour and Research | 2013 | Les mer / Read more

Sissel C. Trygstad

Deltakelse og innflytelse i norskeide og utenlandskeide virksomheter
Søkelys på arbeidslivet | 2012

Espen Løken, Sissel C. Trygstad og Thomas Lorentzen

Den nye staten. Omfang og effekter av omstillingene i staten 1990 til 2004
Søkelys på arbeidslivet | 2005

Sissel C. Trygstad

Utviklingskommunen – nye betingelser for ansattes medvirkning og innflytelse? | 2003

I: Nils Finstad & Nils Aarsæther Utviklingskommunen

Inger Marie Hagen

Ansattes styrerepresentanter | 2002

Mona Bråten, Jon Erik Dølvik, Frode Longva og Arild H. Steen

Norwegian Labour Market Institutions and Regulations | 1997

I: Jon Erik Dølvik og Arild H. Steen Making Solidarity Work? The Norwegian Labour Market Model in Transition

J. Arrowsmith, Heidi Nicolaisen, B. Bechter and R. Nonell

The Management of Variable Pay in Banking: Forms and Rationales in Four European Countries
Bullentin of Comparative Labour Relations | Les mer / Download

Gudmund Hernes, Bjørne Grimsrud og Jon M. Hippe

Samarbeid for utvikling
Partssamarbeid, sosial kapital og utvikling av bedrifter og virksomheter | 2006

Inger Marie Hagen og Morten Huse

Employee directors – Examples from Norway | 2007 | Les mer / Read more

Engelstad, F., J. Svalund, I. M. Hagen og A. E. Storvik

Makt og demokrati i arbeidslivet | 2003 Makt og deomokrati i arbeidslivet.