Skip to main content

Balder Blinkenberg

Forskningsassistent

Balder Blinkenberg fullførte mastergraden våren 2023 og har siden jobbet som forskningsassistent i Fafos arbeidslivsgruppe. Masteroppgaven hans var en flermetodisk studie av de politiske faktorene som påvirker i hvor stor grad tariffavtaler allmenngjøres. Rollene til politiske partier og arbeidslivets parter stod sentralt. En statistisk analyse av allmenngjøringsgraden i OECD-land ble supplert av en mer detaljorientert case-studie om allmenngjøring i Norge.

Utdanning

Mastergrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen

Arbeidsområder

Arbeidskonflikter, allmenngjøring, kollektive partsforhold


Aktive prosjekter

Utvidelse av avtaledekningen - en sammenligning av europeiske modeller
Prosjektet vil gi en oversikt over ulike europeiske lands modeller for å utvide tariffavtaledekningen og minstelønnsgulv.
Arbeidstakeres rett til å koble fra
Det overordnede formålet med prosjektet er å samle kunnskap om situasjonen i det norske arbeidslivet når det gjelder arbeidstakeres rett til å koble fra (the right to disconnect).
Inkludering og mangfold i Reitan Retail
Dette forskningsprosjektet skal identifisere hva som fremmer og hemmer inkludering i ulike virksomhetstyper innenfor Reitan Retail. De har ulike typer virksomheter i flere nordiske land og i de baltiske statene. Studien vil omfatte både ulike virksomhetstyper og de ulike landene hvor Reitan Retail er til stede.
Lederprogram SSP

Fafo skal bistå SSP i utvikling og gjennomføring av et lederprogram om seniorpolitikk. Målet er å øke reell avgangsalder.

Fullførte prosjekter

Utredning av konsekvenser av ulike hovedtariffavtaler i staten

Siden 2016 har det vært to ulikelydende hovedtariffavtaler i staten. Prosjektet skal belyse konsekvenser av ulike hovedtariffavtaler i det statlige tariffområdet. Spesifikt skal vurderingene knytte seg til forholdet mellom sentral og lokal lønnsdannelse, hensynet til minstelønn, lavlønn og likelønn, ivaretakelse av fleksibilitet med hensyn til endringer og tilpasninger i arbeidsmarkedet, muligheten for å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft, håndtering av de uorganiserte, og hensynet til ufravikelighet og likebehandling.