Skip to main content

Utredning av konsekvenser av ulike hovedtariffavtaler i staten

To english version

To english version

Siden 2016 har det vært to ulikelydende hovedtariffavtaler i staten. Prosjektet skal belyse konsekvenser av ulike hovedtariffavtaler i det statlige tariffområdet. Spesifikt skal vurderingene knytte seg til forholdet mellom sentral og lokal lønnsdannelse, hensynet til minstelønn, lavlønn og likelønn, ivaretakelse av fleksibilitet med hensyn til endringer og tilpasninger i arbeidsmarkedet, muligheten for å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft, håndtering av de uorganiserte, og hensynet til ufravikelighet og likebehandling.

Den ene delen av prosjektet skal gi en helhetlig gjennomgang av statens modell for lønnsdannelse, herunder lønns- og forhandlingssystem for perioden 2016–2024. Den andre delen av prosjektet består i å gi en oversikt over lønnsutvikling mellom avtaleområder, lønnsforskjeller i staten og mellom avtaleområdene, utvikling i likelønn, og lønn etter utdanning. Metodisk skal prosjektet gjennomføres som en kombinasjon av analyse av registerdata, dokumentstudie og kvalitative intervjuer.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2023
  • Avsluttes:
    mars 2024

Oppdragsgiver

  • Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Partnere

Bærekraftsmål