Fafo-rapporter

Rapportsøk

Medbestemmelse og faglig innflytelse i overnasjonale nordiske finanskonsern
En kartlegging av personalsammensetning, arbeidstidsordninger og organisasjonsforhold

Martin Byrkjeland

Fafo-rapport 329

Nettutgave

Forskningstema: Lokalt partssamarbeid, Lønns- og arbeidsvilkår

Rapporten analyserer hvordan de ansattes vilkår for medbestemmelse og innflytelse er blitt påvirket av grenseoverskridende fusjoner og oppkjøp i de nordiske finanskonsernene MeritaNordbanken, Den Danske Bank og Skandia, og innenfor den strategiske alliansen mellom FöreningsSparbanken, Aktia og Sparebank 1 Gruppen. De fire tilfellene representerer ulike integrasjonsstrategier og har ulike filosofier for hvordan de ansatte skal involveres i foretakets beslutningsprosesser. Rapporten presenterer også en oversikt over de formale reglene for ansattes rett til medbestemmelse i finanssektoren i de nordiske land. Bare MeritaNordbanken har utviklet et medbestemmelsessystem som står i forhold til graden av overnasjonale beslutninger som har effekter på de ansatte arbeidsforhold. Det er derfor en utfordring for det nordiske faglige samarbeidet innenfor finanssektoren å styrke samarbeidet mellom nasjonale fagforeninger og tillitsapparat, og å øke mulighetene for påvirkning i forhold til de forskjellige overnasjonale konsernledelser.

Utgitt: 2000 Id-nr.: 329