Skip to main content
  • Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Mona Bråten og Inger Marie Hagen

Arbeidstakeres rett til medbestemmelse og medvirkning

En kunnskapsstatus

  • Fafo-notat 2019:23
  • Fafo-notat 2019:23

Hva forteller foreliggende litteratur om de ulike bedrifts-demokratiske ordningenes utbredelse og virkemåte? I dette notatet gjennomgår vi relevant litteratur fra Norge og fra øvrige nordiske land, først og fremst Sverige og Danmark. Vi har i hovedsak konsentrert oss om litteratur publisert etter 2009. Et generelt funn, er at det er forbausende få studier som har undersøkt utbredelse, omfang av og kvaliteten på bedriftsdemokratiske ordninger. Vi har heller ikke funnet studier som har undersøkt ulike bedriftsdemokratiske ordninger på tvers av de nordiske landene, og få har undersøkt dette på tvers av sektorer og bransjer. Notatet er del av prosjektet «Arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning», som Fafo gjennomfører for Arbeids- og sosialdepartementet.

  • Publisert: 18. oktober 2019
  • Ordrenr. 10313