Skip to main content

Arbeidsforhold og tillitsvalgtrollen under covid-19 – styrke i krevende tider?


I 2020 har norsk arbeidsliv stått ovenfor større utfordringer enn på mange tiår. De fleste virksomheter har måttet gjøre større og mindre tilpasninger av driften. For medlemmene i Unios 13 forbund, har krisa slått ulikt ut. De som kunne, ble sendt på hjemmekontor. Arbeidstakere innenfor undervisning skulle mestre en digital hverdag nærmest over natta samtidig som at kontakt med elever/studenter og hjem skulle opprettholdes.

Blant arbeidstakere innenfor muséer og forskningsinstitutter ble permitteringer et faktum, mens arbeidstakerne innenfor eksempelvis helse og omsorg og politi ble stilt ovenfor et stort press, både når det gjelder arbeidsbelastning med utvidet arbeidstid og stor smitterisiko. En fellesnevner for de fleste medlemmene i Unios forbund er nettopp den økte smitterisikoen man utsetter seg for gjennom arbeidet.

Fafo gjennomførte en undersøkelse våren 2020. Da sa åtte av ti arbeidstakere seg enige i at arbeidsgiverne hadde håndtert koronakrisas innvirkning på arbeidsplassen på en bra måte. Svarene varierte imidlertid i takt med hvem som var hardest rammet (Andersen & Ødegård 2020). På bakgrunn av de spørsmål Unio ønsker besvart, har vi satt opp følgende problemstillinger:

 • Hvordan har pandemien påvirket medlemmenes yrkesutøvelse? Herunder arbeidstid, innføring av nye rutiner, opplæring i smittevern og andre endringer, eller omstilling og turnover?
 • Hvordan har pandemien påvirket organiseringen og strukturene på arbeidsplassen? Herunder bemanningsstrategier, tilgang på ressurser som økonomi og kvalifisert arbeidskraft, kompetanse, kompetansestøtte, kapasitet, og teknologiske endringer.
 • Hvordan har pandemien påvirket HMS- og arbeidsmiljøarbeidet på arbeidsplassen? Herunder smittevern, helsemessige konsekvenser, psykososial støtte og stressmestring,
 • Hvordan har pandemien påvirket medbestemmelsen? Har tillitsvalgte blitt gitt deltakelse og innflytelse i beslutninger av betydning for medlemmene og virksomheten? Har krisa bidratt til å øke eller svekke tilliten mellom partene lokalt? Har tillitsvalgte hatt tid og ressurser til å skjøtte sin rolle som tillitsvalgt under pandemien?
 • Hvordan fungerte beredskapen i møte med en pandemi? Hva har fungert godt/dårlig. Hvilke lærdommer kan trekkes av erfaringene?

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  november 2020
 • Avsluttes:
  mai 2021

Oppdragsgiver

 • Unio