Fafo-rapporter

Rapportsøk

Nye samarbeidsordninger etter sykehusreformen
Evaluering av samarbeidsordningen mellom ledere og tillitsvalgte på regionalt nivå i Helse Øst RHF

Sissel C. Trygstad og Inger Marie Hagen

Fafo-rapport 453

Nettutgave

Forskningstema: Lokalt partssamarbeid

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

Sykehusreformen, som ble iverksatt fra 1. januar 2002, har resultert i et nytt beslutningsnivå i helsesektoren. I Helse Øst RHF har man, som en prøveordning, valgt å organisere partssamarbeidet på regionalt nivå gjennom opprettelse av et eget organ, regionutvalget. Utvalget er sammensatt av fem regiontillitsvalgte fra de ulike hovedsammenslutningene, samt representanter fra toppledelsen. I denne rapporten evaluerer Fafo denne ordningen. Resultatet er nedslående, fra begge sider hevdes det at samarbeidet har stort forbedringspotensial og at utvalget i dag ikke fungerer etter partenes forventninger.
Disse resultatene settes i rapporten i sammenheng med uklare beslutningssystemer og uklare roller på begge sider av bordet. Rapporten anbefaler en større gjennomgang av prøveordningen og understreker at begge parter må sette egen rolle under lupen, og at man må avklare tolkning og praktisering av Hovedavtalen. Det er imidlertid liten tvil om at samarbeid på dette nivået er ønskelig for begge parter. Rapporten trekker på erfaringer fra konsernordninger i privat sektor og trekker også inn erfaringer fra ordningen med ansattes styrerepresentasjon.

Utgitt: 2004 Id-nr.: 453