Skip to main content

Kristin Alsos og Kristine Nergaard

Et organisert arbeidsliv – et gode for alle også i fremtiden?

 

Den norske arbeidslivsmodellen med sterke fagforeninger og tariffavtaler som regulerer arbeidsmarkedet, har bidratt til et arbeidsliv med små forskjeller, og gode og demokratiske arbeidsplasser. Samtidig har modellen bidratt til høy verdiskaping og lav arbeidsledighet. De siste årene har vi imidlertid sett en svekkelse av de kollektive institusjonene i arbeidslivet, særlig i privat servicesektor. Med grunnlag i data over organisasjonsgrad og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv undersøker vi om vi ser en utvikling i retning av en større todeling av norsk arbeidsliv. Vi diskuterer deretter om det finnes alternative løsninger som kan bidra til et godt arbeidsliv for alle også i fremtiden.

Ulikhetens drivere og dilemmaer    Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (Red.)    Oslo    Universitetsforlaget

Alsos, K. & Nergaard, K. (2023). Et organisert arbeidsliv – et gode for alle også i fremtiden? I T. Fløtten, H. C. Kavli & S. C. Trygstad (Red.) Ulikhetens drivere og dilemmaer. Universitetsforlaget. (s. 35–53). https://doi.org/10.18261/9788215065403-23-02