Skip to main content
Kristin Alsos og Mona Bråten

Tvisteløsningsnemndas praksis i saker om fortrinnsrett for deltidsansatte

  • Fafo-rapport 2011:31
  • Fafo-rapport 2011:31

Denne rapporten tar for seg tvisteløsningsnemndas praksis i saker om fortrinnsrett for deltidsansatte (aml § 14-3). Rapporten er basert på en gjennomgang av vedtaksdokumentene i saker som nemnda har behandlet. Hensikten med rapporten har vært todelt:
• Å kartlegge antall saker om fortrinnsrett som nemnda har behandlet og hva som kjennetegner disse
• Å gjennomgå praksis fra nemnda i slike saker for å se hva nemnda vektlegger i sine vedtak

  • Publisert: 26. februar 2011
  • Ordrenr. 20222
  • ISBN
    ISBN 978-82-7422-839-9 (papirutgave)ISBN 978-82-7422-840-5 (nettutgave)ISSN 0801-6143