Fafo-notater

Rapportsøk

Selskapsrett i et corporate governance-perspektiv

Kristin Alsos

Fafo-notat 2008:08

Nettutgave

Forskere på Fafo: Kristin Alsos

Det har i de senere år vært en tiltakende debatt knyttet til virksomhetsstyring eller corporate governance. Et av hovedspørsmålene i debatten er om en i styringen av selskapet kun skal vektlegge eierinteressene («shareholder values») eller om andre interessenter som ansatte, fagforeninger, lokalsamfunn, kreditorer også skal vektlegges («stakeholder values»). I dette notatet gir vi en kort oversikt over enkelte temaer innenfor norsk selskapsrett som kan knyttes til den pågående corporate governance-debatten. I notatet er vi særlig opptatt av regler som er rettslig bindende, og vi konsentrerer oss om rettsregler som springer ut av lover som regulerer selskapsformene aksjeselskaper (AS) og allmennaksjeselskaper (ASA).

Utgitt: 2008 Id-nr.: 10052