Skip to main content
  • Kristin Alsos

Selskapsrett i et corporate governance-perspektiv

  • Fafo-notat 2008:08
  • Fafo-notat 2008:08
Det har i de senere år vært en tiltakende debatt knyttet til virksomhetsstyring eller corporate governance. Et av hovedspørsmålene i debatten er om en i styringen av selskapet kun skal vektlegge eierinteressene («shareholder values») eller om andre interessenter som ansatte, fagforeninger, lokalsamfunn, kreditorer også skal vektlegges («stakeholder values»). I dette notatet gir vi en kort oversikt over enkelte temaer innenfor norsk selskapsrett som kan knyttes til den pågående corporate governance-debatten. I notatet er vi særlig opptatt av regler som er rettslig bindende, og vi konsentrerer oss om rettsregler som springer ut av lover som regulerer selskapsformene aksjeselskaper (AS) og allmennaksjeselskaper (ASA).
  • Publisert: 6. januar 2008
  • Ordrenr. 10052
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere