Skip to main content
  • Magne Bråthen, Huafeng Zhang og Jon Rogstad

Indikatorer på diskriminering av innvandrere, urfolk og nasjonale minoriteter

  • Fafo-notat 2016:26
  • Fafo-notat 2016:26

Likestilling er en grunnverdi i det norske samfunnet. Det å sikre at alle grupper har lik tilgang til arbeidsliv, utdanning, offentlige tjenester og deltakelse i samfunnslivet, er derfor en prioritert oppgave for myndighetene. For å kunne identifisere forekomsten av diskriminering og likestilling, og eventuelt iverksette målrettede politiske tiltak, er det behov for løpende situasjonsbeskrivelser i form av statistikk og indikatorer. I dette notatet presenteres forslag til slike indikatorer for fire spesifikke grupper; innvandrere, innvandreres barn, nasjonale minoriteter og urfolk.

  • Publisert: 10. januar 2017
  • Ordrenr. 10250

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)