Skip to main content
  • Anja Bredal, Beret Bråten, Kristin Jesnes og Anne Hege Strand

Et blikk inn i skolen

Minoritetsrådgivere sett fra brukeres ståsted

  • Fafo-rapport 2015:40
  • Fafo-rapport 2015:40

Stillingen minoritetsrådgiver har eksistert som en forsøksordning i et utvalg skoler siden 2008. Mandat og omfang av ordningen har variert over tid. I dag er det minoritetsrådgiver i 26 videregående skoler og ungdomsskoler i åtte fylker. Disse skal på den ene siden arbeide spisset mot ekstrem kontroll som fører til alvorlige begrensninger av unges frihet, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. På den andre siden skal de arbeide bredt med å fremme gode oppvekstmuligheter for barn og unge. I denne rapporten undersøker vi brukeres erfaringer med minoritetsrådgiverordningen. Brukere er både elever, foreldre, kollegaer på skolene og skoleledelsen. Hvordan erfarer brukere ordningen? Bidrar den til å dekke deres behov og til et mer likeverdig tilbud i skolen?

  • Publisert: 27. oktober 2015
  • Ordrenr. 20445