Fafo-rapporter

Rapportsøk

Et blikk inn i skolen
Minoritetsrådgivere sett fra brukeres ståsted

Anja Bredal, Beret Bråten, Kristin Jesnes og Anne Hege Strand

Fafo-rapport 2015:40

Nettutgave

Forskningstema: Det flerkulturelle samfunnet

Forskere på Fafo: Beret Bråten, Kristin Jesnes, Anne Hege Strand

Stillingen minoritetsrådgiver har eksistert som en forsøksordning i et utvalg skoler siden 2008. Mandat og omfang av ordningen har variert over tid. I dag er det minoritetsrådgiver i 26 videregående skoler og ungdomsskoler i åtte fylker. Disse skal på den ene siden arbeide spisset mot ekstrem kontroll som fører til alvorlige begrensninger av unges frihet, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. På den andre siden skal de arbeide bredt med å fremme gode oppvekstmuligheter for barn og unge. I denne rapporten undersøker vi brukeres erfaringer med minoritetsrådgiverordningen. Brukere er både elever, foreldre, kollegaer på skolene og skoleledelsen. Hvordan erfarer brukere ordningen? Bidrar den til å dekke deres behov og til et mer likeverdig tilbud i skolen?

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20445