Skip to main content
  • Guri Tyldum, Hilde Lidén, May-Len Skilbrei, Carmen From Dalseng og Kristian Takvam Kindt

Ikke våre barn

Identifisering og oppfølging av mindreårige ofre for menneskehandel i Norge

  • Fafo-rapport 2015:45
  • Fafo-rapport 2015:45

Barnekonvensjonen gir alle barn de samme grunnleggende rettighetene til liv, utvikling, beskyttelse og deltakelse, uansett hvem de er og hvor de bor. Denne, og andre internasjonale konvensjoner, forplikter Norge til å bistå og beskytte barn som oppholder seg i Norge, også mot menneskehandel. I praksis er det ofte vanskelig å bistå og beskytte barn og ungdommer som oppholder seg i Norge uten papirer, og uten egnede omsorgspersoner. Politikken som skal ivareta mindreårige ofre for menneskehandel befinner seg i skjæringspunktet mellom migrasjonskontroll og ivaretakelse av barnets beste. I denne rapporten ser vi på hvordan det norske samfunnet møter barn og unge utsatt for menneskehandel. Vi går gjennom rettspraksis, utfordringer i identifiseringsarbeidet, og systemene for oppfølging, etterforskning og assistanse til denne gruppen.

  • Publisert: 28. oktober 2015
  • Ordrenr. 20550

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Utlendingsdirektoratet