Skip to main content

Blå Kors' gatenære tiltak og Steg for Steg


Følgeevaluering av to Blå Kors-tiltak: De gatenære tiltakene med hovedvekt på Kontaktsenteret i Oslo, og rehabiliteringstilbudet Steg for Steg.

Begge de to tilbudene er rettet mot områder med store utfordringer.

  • De gatenære tiltakene er et lavterskeltilbud som retter seg mot personer i aktiv rus, ofte med sammensatte utfordringer.
  • Tilbudet Steg for steg retter seg mot personer som er eller nylig har avsluttet et behandlingsforløp og skal starte et rusfritt liv.

For de gatenære tiltakene er målet å bidra til bedre livskvalitet for den enkelte, motivere til endring, men ikke nødvendigvis rusfrihet, for Steg for steg er det et eksplisitt mål å bidra til at de som deltar klarer å leve et rusfritt liv og ha god livskvalitet.

For begge tiltakene er en viktig del av tilbudet innrettet mot å bidra til meningsfylt aktivitet, styrking av sosialt nettverk, arbeid og sosial inkludering. De retter seg dermed i stor grad mot målet i den pågående Opptrappingsplanen for rusfeltet om at alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse.

I begge tiltakene er det en underliggende forventning om at fellesskap, sosialt nettverk, aktivitet og arbeid har betydning for den enkeltes livsmestring og sosiale inkludering. Blå Kors er en frivillig organisasjon, og en viktig del av tilbudet er derfor basert på at frivillige tidgivere bidrar i tiltakene.

Fafo vil gjennomføre en behovsanalyse for de to tiltakene i 2018, samt deltakende observasjon, kvalitative intervjuer og fokusgruppeintervjuer med gjester og deltakere i to tiltakene, tidgivere, ansatte og samarbeidspartnere.

Den første rapporten kommer i desember 2018. Det kommer en delrapport i 2019 og en sluttrapport i 2020.

For evaluering av det gatenære tiltaket er det inngått et samarbeid med VID Vitenskapelig høgskole.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    september 2018
  • Avsluttes:
    oktober 2021

Oppdragsgiver

  • Blå Kors

Bærekraftsmål