Skip to main content

Virker tiltakene?


Effektanalyser av virksomhetsinitierte tiltak på ansattes sykefravær og uførepensjonering.

Målet med prosjektet er å undersøke om virksomheters tiltak for å holde på personer med redusert helse og arbeidsevne har effekt på ansattes sykefravær og uførepensjonering. Vi ønsker å undersøke om tiltakene har effekt på sykefraværsvarigheten og uttaket av gradert sykemelding, i tillegg til eventuell effekt på sannsynligheten for legemeldt sykefravær et gitt år, og sannsynligheten for å bli 100 prosent varig ufør. Videre ser vi om ulike tiltak har ulik effekt, og om tiltaksspekter også har betydning, samt om tiltakseffektene er betinget av bransje/sektor og type arbeidskraft (arbeid/yrke, utdanningsnivå, kjønn og alder).

Det gjøres ved å utføre et utvalg separate analyser. Analysene gjøres for alle ansatte, og ikke kun de eldste (50+).

Det benyttes difference-in-differences og fasteffektanalyser for å belyse problemstillingene. Analysene gjøres med utgangspunkt i surveydata om tiltak og andre kjennetegn fra 800 virksomheter fra 2010, koblet med et omfattende registermateriale om alle ansatte i disse virksomhetene (N=305 362) for perioden 2000-2011.

Prosjektet vil kunne bidra til mer kunnskap om årsakssammenhengene mellom tiltak på arbeidsplassen, og fravær og frafall i arbeidslivet. Prosjektet vil dermed gi nyttig informasjon om virksomhetenes IA-arbeid, og om effektene av virksomhetenes særskilte tiltak og ordninger rettet mot personer med helseproblemer og redusert arbeidsevne.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juni 2014
  • Avsluttes:
    februar 2020

Oppdragsgiver

  • FARVE

Bærekraftsmål