Skip to main content

Fase inn og fase ut: arbeid i energiomstilling i Nordsjøen (PHASE)

To english version

To english version
PHASE vil utforske hvordan den grønne omstillingen påvirker arbeid og arbeidsorganisering i Norge og Skottland. Hvordan opplever og handler arbeidere i offshorerelaterte næringer - individuelt og kollektivt - overfor den grønne omstillingen?

For å nå internasjonale klimaforpliktelser, må verden omstilles bort fra fossil energi og over i fornybare løsninger. Både utfasing av petroleum og innfasing av fornybar energi vil medføre dyptgripende endringer i våre økonomiske, sosiale og politiske systemer – ikke minst for organisering av arbeid.

I Nordsjøen er innfasing av fornybar energi sammenvevd med arbeid i petroleumsindustrien. Grønn omstilling vil dessuten sammenfalle med andre omstillinger i arbeidslivet. Dette vil ha betydning for arbeideres evne og vilje til aktivt demokratisk deltagelse i det grønne skiftet.

Innsiktene skapt i PHASE kan bidra til å identifisere muligheter og utfordringer for en grønn og rettferdig energiomstilling, med henblikk på ungdom, ulikhet og demokratisk deltagelse i arbeidslivet.

Innfasing og utfasing

Arbeidstakere som jobber i eller opp mot offshoreindustrien i Nordsjøen er dobbelt eksponert mot endringskrefter. De må ikke bare forholde seg til press mot selve olje- og gassindustrien eksistens, men også andre omstillinger i arbeidslivet som «onshoring», digitalisering og vikarbyråbruk.

Vi antar at fagforeningenes posisjoner overfor grønn omstilling henger dypt sammen med erfaringer med mobilitet og endringer innen arbeidsregimer.

Prosjektet ønsker å forstå hvordan:

  1. grønn energiomstilling påvirker arbeidsmarkedsdynamikk, arbeidsforhold og arbeidslivsrelasjoner (arbeidsregimer) i Nordsjø-baserte energisystemer
  1. ulike grupper av arbeidstakere opplever og motiveres av den grønne omstillingen, og hvordan dette slår ut i aktive fagforeningsengasjement for den grønne omstillingen
  1. den grønne omstillingen endrer vilkårene for økonomisk demokrati

Innsiktene skapt i PHASE kan bidra til å identifisere muligheter og utfordringer for en grønn og rettferdig energiomstilling, med henblikk på ulikhet og demokratisk deltagelse i arbeidslivet. 

Metode og framdrift

Hoveddelen av PHASE vil være en tverrfaglig casestudie fra Norge. Vi vil også hente inn erfaringer fra Skottland, hvor de har en mer framskreden offshore fornybarindustri. Dette gir muligheter for å kunne sammenligne erfaringer og vurdere transnasjonale aspekter ved omstilling og arbeidsorganisering.

Studier om grønn omstilling av arbeidsmarkedet vektlegger som regel aggregerte tall om tilbud og etterspørsel av energi eller arbeidskraft – uten innsikt i arbeidernes og deres organisasjoners kunnskap, erfaringer og motivasjoner. Forskningsprosjektet PHASE vil kombinere arbeidsmarkedsstatistikk og kvalitative intervjuer, for å utforske hvordan den grønne omstillingen påvirker arbeidsmarked, arbeid og arbeidsorganisering i offshorerelatert energivirksomhet i Nordsjøen. 

Gjennom analyser av norske registerdata, vil vi kartlegge individuelle bevegelser mellom arbeidsplasser innen olje/gass, fornybar og annen industri, samt sammensetningen av ansatte. Vi vil undersøke endringer i sammensetning av og ulikheter mellom forskjellige grupper arbeidere over tid. I tillegg vil vi foreta intervjuer av arbeidstakere og deres organisasjoner, samt studenter og personer som jobber med rekruttering, for å få mer dybdeforståelse av erfaringer og motivasjon.

Vi vil videre foreta individuelle og gruppebaserte intervjuer med ansatte i petroleum og fornybar for å utforske endringer i arbeidslivsregimer offshore. Med det mener vi å se på hvordan det grønne skiftet påvirker arbeidsbetingelser, relasjoner mellom arbeidere og stat og marked, samt premisser for deltagelse og påvirkning. Vi vil ha spesiell oppmerksomhet mot nye verdikjeder og på grupper av sårbare arbeidstakere med løsere tilknytningsformer (prekaritet).

Vi forventer at erfaringene med og utsiktene til grønn omstilling påvirker arbeidernes kollektive evne og vilje til å fremme grønn omstilling. En pessimistisk hypotese kan være at forverrede arbeidsbetingelser i offshore-næringer vil føre til mer motstand mot grønn omstilling. Et optimistisk syn er at grønn omstilling kan bringe nye muligheter for jobber, fordeling og velferd. I tillegg til intervjuer med tillitsvalgte i relevante fagorganisasjoner i Norge og Skottland, vil vi organisere et eget arbeidsverksted med arbeidstakere fra Norge og Skottland med mål om å bidra til samprodusert kunnskap i form av handlingsrettede tiltak for en grønn og rettferdig omstilling. 

Forskningsprosjektet er planlagt å fullføres innen utgangen av 2026.

Om forskningsgruppen

Forskingsgruppen er internasjonal og tverrfaglig, og består av økonomer og samfunnsgeografer med ulike spesialfelt. 

Prosjektet utføres i samarbeid mellom forskere fra Fafo (prosjektledelse), Universitetet i Oslo, SSB og Universitetet i Glasgow. Prosjektet vil ha en referansegruppe med representanter fra arbeidsliv i Norge og Skottland, og fra akademia internasjonalt.