Skip to main content

Rettferdig, grønn omstilling? Kompetansen i petroleumsnæringen og behov i grønne næringer

To english version

To english version

Hvordan kan dagens kompetanse i petroleumssektoren bidra til og brukes i det grønne skiftet, og hvilke tiltak kan bidra til rettferdig grønn omstilling?

Norges mål er å redusere utslippet av klimagasser med minst 55 prosent innen 2030, sammenlignet med utslippsnivået i 1990, og netto-null utslipp i 2050. For at samfunnet skal lykkes med å nå klima-målene, må det skje omfattende endringer i både samfunns-, nærings- og arbeidsliv i løpet av de kommende årene.

Spørsmål om framtida til norsk petroleumsproduksjon og oljearbeidere står sentralt i norsk klimapolitikk.

Sentrale spørsmål har vært:

 • tilgang til arbeidskraft i grønn industri
 • behov for å bygge på kompetansen i petroleumsnæringen i et grønt skifte
 • tilgang til kompetanse ved eventuelle vedtak om utfasing
 • framtidsutsikter for ansatte tilknyttet petroleum

Kan en grønn omstilling være sosialt rettferdig? Rettferdig omstilling har mange betydninger, men i denne konteksten forstår vi det som hensyn til virkninger på arbeidere og lokalsamfunn som er nært knyttet til petroleumsvirksomhet i grønn omstilling.

Det er fem oppgaveelementer i prosjektet er:

 1. Kartlegging av arbeidsplasser og kompetanse i petroleumssektoren i dag.
 2. Kartlegging av planer og muligheter innen grønn energi og industri.
 3. Framskriving av sysselsettingsutviklingen i arbeidslivet i et klimascenario.
 4. Dybdeintervjuer med sentrale aktører for kvalitative vurderinger
 5. Drøfting og anbefalinger knyttet til petroleumsnæringen og grønn omstilling.

Prosjektet er ledet av Samfunnsøkonomisk analyse (SØA), i samarbeid med Fafo og THEMA consulting group.

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  august 2023
 • Avsluttes:
  mars 2024

Oppdragsgiver

 • Natur og Ungdom (Broen til Framtiden)

Partnere

Bærekraftsmål