Skip to main content
  • Bjorn Dapi og Elin Svarstad

Lønn i allmenngjorte bransjer 2021

  • Fafo-notat 2022:14
  • Fafo-notat 2022:14
Notatet undersøker lønnsfordelingen i allmenngjorte områder i 2021. Nærmere bestemt kartlegger vi andelen lønnsforhold under, rett under, på eller rett over, og over de allmenngjorte satsene, både i hvert av de ni områdene omfattet av allmenngjøringsvedtak, samt samlet for alle områdene. Resultatene holdes opp mot tilsvarende beregninger for 2019 og 2020.

Notatet tar for seg lønnsfordelingen innenfor bransjer og yrker med allmenngjort lønn høsten 2021, og er skrevet på oppdrag fra Arbeidstilsynet. Vi bruker SSBs lønnsstatistikk fra november 2021 for å beskrive lønnsfordelingen opp mot lønnssatsene i de gjeldende vedtakene fra Tariffnemda. Vi kommenterer også de viktigste endringene i kjønnsfordeling og antall lønnsforhold fra 2019 til 2021, samt kommenterer det samlede bildet hvert år i tidsperioden.

Data og metode

Lønnsstatistikken bygger på rapportering fra virksomheter i Norge. Utsendte arbeidstakere som jobber i Norge, men er ansatt i en bedrift i hjemlandet omfatter ikke av lønnsstatistikken. Innleide arbeidstakere fra bemanningsbyråer inngår i bemanningsbransjen, ikke de bransjene arbeidstakerne er utleid til.

Tilnærmingen og metoden som er benyttet i notatet bygger i stor grad på tidligere rapportering (Jordfald m.fl. (2021) og Svarstad & Dapi (2022)). I dette notatet har vi i tillegg inkludert en ekstra lønnskategori: inntil 15 prosent under allmenngjort minstesats.

Arbeidsmarkedet i 2020 og 2021 påvirkes av restriksjonene og nedstengningene av samfunnet som følge av koronapandemien, og representerer dermed unntaksår. Nedstengningene påvirker særlig antallet ikke-bosatte arbeidstakere i mange områder.

Samlet lønnsfordeling innen allmenngjort bransjer

Når vi ser på alle de allmenngjorte områder under ett, har om lag 10 prosent av lønnsforholdene et lønnsnivå som er under minstesatsene. 37 prosent av lønningene befinner seg på eller rett over minstesatsene ved at de ikke overstiger minstesatsene med mer enn 15 prosent, og over halvparten av lønningene (53 prosent) er i den øverste lønnsgruppen. Andelen lønnsforhold med lavest lønn (definert som under 85 prosent av minstesatsene) har vært stabil i perioden 2019-2021, mens fordelingen mellom de andre lønnsgruppene varierer mer. Andel lønnsforhold med lønn innenfor en 15-prosent-margin av minstesatsene (dvs.+/- 15% av minstesatsene) ble mindre i 2020 og tok seg opp igjen i 2021. Dette bør sees i lys av sysselsettingsnedgangen i 2020 og de konsekvenser denne nedgangen har for sammensetningen av arbeidsstokken i de aktuelle bransjene. Sysselsettingsnedgangen i 2020 var størst blant lavere lønte lønnstakere, og disse har i hovedsak et lønnsnivå som ligger i nærheten av minstesatsene i de allmenngjorte områdene.

Ikke overraskende finner vi at andel lønnstakere med lønn under de allmenngjorte satsene er lavere i virksomheter med tariffavtale. Lavlønn er et viktigere kjennetegn for ikke-bosatte enn bosatte. Ikke-bosatte utgjør en mindre andel av lønnsforholdene i 2020 og 2021 sammenlignet med 2019. Reiserestriksjoner og risiko for videre innstramninger i løpet av 2020 og 2021 bidro til færre ikke-bosatte generelt i det norske arbeidsmarkedet. For bosatte ser vi ikke en slik nedgang i antall lønnsforhold.

Lønnsfordeling per bransje

Andelene lønnsforhold som ligger under minstesats varierer fra fire prosent av lønnsforholdene innenfor skips- og verftsindustrien, til 15 prosent innenfor fiskeindustribedrifter. I sistnevnte område har det vært en betraktelig økning i andelen lønnsforhold under minstesatsen fra 2019 til 2021. Økningen gjelder alle kategorier lønnstakere, men den er størst blant ikke-bosatte. Her gikk andelen lønnsforhold under allmenngjort sats opp fra 7 til 36 prosent mellom 2019 og 2021. Det har vært en liten nedgang i antallet lønnsforhold i perioden, men ikke nok til at det skulle være utslagsgivende for en slik økning i andelen under allmenngjort sats.

Når det gjelder andelene lønnsforhold som ligger på eller rett over den allmenn gjorte satsen, er det også betydelige variasjoner mellom bransjene. Jordbruk og gartnerier (98, 98 eller 91 prosent, avhengig av sats), skips- og verftsindustrien (96 prosent), persontransport med turbil (93 prosent) og elektrofagene (93 prosent) er områdene med høyest andel lønnsforhold på eller over minstesats.

Gjennomgående har arbeidstakere fra våre nordiske naboland og de opprinnelige EU-landene (EU18) et lønnsnivå mer eller mindre tilsvarende det norskfødte har. Innslaget av lønnstakere fra disse landene er heller ikke stort innenfor de allmenngjorte bransjene.

  • Publisert: 12. januar 2023
  • Ordrenr. 10375

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Arbeidstilsynet