Fafo-notater

Rapportsøk

Motivasjon og mestring
Forprosjekt om gjennomføring av videregående utdanning

Kaja Reegård og Jon Rogstad

Fafo-notat 2018:13

Last ned nettutgaven

Forskningstema: Gjennomføring og frafall

Prosjekt: Motivasjon og mestring: Unge i randsonen mellom skole, venner og familie

Forskere på Fafo: Jon Rogstad

I dette notatet bereder vi grunnen for et nytt prosjekt rettet mot å få elever som står i fare for å avbryte utdanningen, til å fullføre. Notatet er rapportering fra et forprosjekt, initiert av Kronprinsparets fond. I notatet identifiserer vi betingelser for å utforme et prosjekt for elever i risikoposisjon med tanke på hva prosjektet kan inneholde, rekrutteringsstrategier og betydningen av lokal forankring. Analysene er basert på ungdoms egne opplevelser av motivasjon, mestring og mangelen på sådan.

Utgitt: 2018 Id-nr.: 10278