Fafo-notater

Rapportsøk

Realkompetanse i varehandelen
En følgeevaluering

Ragnhild Steen Jensen og Nina K. Lidahl

Fafo-notat 2018:10

Last ned nettutgaven

Forskningstema: Livslang læring, Fag- og yrkesopplæring

Prosjekt: Læringsutbytte i varehandel

Forskere på Fafo: Ragnhild Steen Jensen

Myndighetene og partene i arbeidslivet har et felles ønske og mål om utvikle modeller og verktøy for å synliggjøre den læringen som skjer i arbeidslivet, og som kan bygge bro mellom læring i arbeidslivet og utdanningssystemet. Dette er bakgrunnen for at Kunnskapsdepartementet har finansiert et prosjekt om realkompetanse i varehandelen. Prosjektet ble igangsatt våren 2017 med Virke som prosjektleder, i samarbeid med LO, YS og NHO. I dette notatet beskriver vi hvordan prosessen med å utvikle en modell og metode for å beskrive kompetanse i varehandelen har vært gjennomført, og vi gir en kort vurdering av metoden og av modellen.

Utgitt: 2018 Id-nr.: 10275