Fafo-rapporter

Rapportsøk

Gratis kjernetid i barnehage
Kartlegging av et forsøk i fem bydeler i Oslo

Hanne Bogen og Kaja Reegård

Fafo-rapport 2009:31

Nettutgave

Forskningstema: Det flerkulturelle samfunnet

Fem bydeler i Oslo deltar i et forsøk med gratis kjernetid i barnehage der fire- og femåringer får tilbud om 20 timer gratis tid i barnehage per uke. Målsettingen med forsøket er å bidra til at flere barn, særlig minoritetsspråklige barn, gjennom deltakelse i barnehage språklig og sosialt kan bli bedre rustet for skolestart. Rapporten tar for seg en del erfaringer med forsøket, hvordan bydelene forsøker å rekruttere barn til barnehage og hvordan foreldrene settes bedre i stand til å følge opp barna på skolen.

Utgitt: 2009 Id-nr.: 20121