Skip to main content
  • Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen

Med NAV på laget?

Oppfølging av unge bevegelseshemmede i NAV

  • Fafo-rapport 2011:24
  • Fafo-rapport 2011:24
Denne rapporten ser på NAVs arbeid med å bistå unge bevegelseshemmede på vei ut i arbeidslivet. Hensikten har vært å få mer kunnskap om NAVs kompetanse når det gjelder arbeidsformidling av unge med nedsatt funksjonsevne. Videre å finne ut hvilke metoder de bruker og tiltak de setter inn for å bryte ned eventuelle barrierer disse arbeidssøkerne kan erfare i møte med arbeidslivet.
Rapporten er basert på intervjuer med ansatte ved et utvalg lokale NAV-kontor og arbeidslivssentre i seks fylker. I tillegg er det intervjuet åtte unge personer med bevegelseshemninger. Studien viser at det har skjedd en utvikling i NAV som gir potensial for bedre bistand til unge bevegelseshemmede i deres prosess med å få arbeid. Utfordringene er mangel på prioritering og ressurser i NAV, lite kontakt med lokale virksomheter og dessuten at unge bevegelseshemmede er en lite synlig gruppe i NAV, som i begrenset grad tar kontakt for å få arbeidsrettet bistand.
  • Publisert: 19. februar 2011
  • Ordrenr. 20215