Fafo-rapporter

Rapportsøk

Pensjonering før fylte 67 år
Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS' tariffområde 2002–2009

Åsmund Hermansen

Fafo-rapport 2011:23

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon, Inkluderende arbeidsliv, Seniorpolitikk

Prosjekt: Pensjoneringsmønstre innen KS tariffområde 2007-2009

Rapporten gir en oversikt over tidligpensjonering blant 50–67-åringer innen KS' tariffområde for perioden 2002 til 2009. Beregningene og analysene i rapporten er basert på et omfattende registermateriale fra forsikringsleverandører innen KS' tariffområde; henholdsvis Kommunal Landspensjonskasse (KLP) for perioden 2002–2005 og 2007–2009, og fra Statens Pensjonskasse (SPK) for årene 2002, 2003, 2005, 2007, 2008 og 2009. Rapporten beskriver endringer i forventet pensjoneringsalder og pensjoneringsrater etter alder, kjønn og yrke. Videre presenteres bruk av de ulike tidligpensjoneringsordningene uførepensjon, avtalefestet pensjon (AFP), særaldersgrense og 85-årsregelen. Det gis også en presentasjon av forskjeller i tidligpensjoneringsmønster mellom kommuner, fylkeskommuner og skolesektoren med hensyn til alder, kjønn og yrke.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 20214