Skip to main content


Forskningstema

Midtøsten og Nord-Afrika

Fafos forskning på Midtøsten og Nord-Afrika ser på dynamikken bak konflikter og fredsbygging. Vi er spesielt opptatt av hvordan sivilbefolkningen håndterer og påvirkes av konfliktene, og hvordan disse bidrar til samfunnsutvikling og politiske forhold.

Fafos Midtøsten-forskning er først og fremst opptatt av folks levekår og hvordan de tjener til livets opphold. Vi er spesielt opptatt av situasjonen til flyktninger og hvordan folks rettigheter påvirker deres muligheter til å greie seg på arbeidsmarkedet og tilgangen på utdanning samt helse- og velferdstjenester. Barn og unge er også blitt viet særlig oppmerksomhet.

Noen av prosjektene våre har vært evaluering av internasjonal bistand og bistandsprosjekter, både humanitær bistand i kjølvannet av politisk konflikt, kriser og krig, og utviklingsbistand.

Geografisk er Fafos arbeid konsentrert om Levanten – Libanon, Syria, Jordan og Palestina – men vi har også forsket på forhold i Irak, Egypt og andre land i Nord-Afrika, samt Tyrkia.

Sentrale oppdragsgivere og partnere er FN-organisasjoner og internasjonale hjelpeorganisasjoner, nasjonale myndigheter og NGOer. Opplæring og kapasitetsbygging av samarbeidspartnere inngår ofte som sentrale elementer i vårt arbeid.


Aktive prosjekter

Aktivisme og dens moralske og kulturelle bakgrunn: alternativt statsborgerskap og kvinnenes rolle i Kurdistan og diasporaen
ALCITfem er et tverrfaglig forskningsprogram som er forankret i litteraturvitenskap, kulturantropologi, kjønnsstudier og sosiologi. Programmet undersøker hvordan kurderne, som mangler statlige strukturer og statlige institusjoner, har agert utenfor slike strukturer ved å bygge egne kulturelle og sosiale institusjoner i statene de er borgere av.

Fafo-publikasjoner

Artikler og bokkapitler

Annen publisering

Fullførte prosjekter

Evaluering av arbeidstiltak i Jordan

Formålet med evalueringen er å generere kunnskap om effektene av det nasjonale «Labour Intensive Infrastructure Programme» i Jordan, med særlig fokus på hvordan programmet er med på skape fredelig sameksistens mellom jordanere og syriske flyktninger.

Konsekvenser av COVID-19 i arabiske land

Prosjektet vurderer virkningen av COVID-19-pandemien i tre arabiske stater: Irak, Jordan og Libanon. Evalueringene vil bidra til forståelsen av omfanget av krisen og noen av de presserende problemene og bekymringene som arbeidstakere fra forskjellige samfunnslag møter, for eksempel sysselsettingsstatus, inntektskilde, forbruk og fattigdom. Resultatene vil bidra til designe tiltak som imøtekommer arbeidernes behov.

Levekårene til syriske flyktninger i Jordan (2017-2018)
Prosjektets formål var å bidra til økt kunnskap om syrere bosatt i Jordan — de aller fleste av dem flyktninger ankommet etter at den syriske borgerkrigen startet i 2011 — for å bedre grunnlaget for politikkutforming, spesielt på områder som utdanning og sysselsetting.
Irakere i Jordan

Since the start of the Iraqi crisis a large number of Iraqis have left Iraq for other countries. Various estimates of the numbers of Iraqis in Jordan have been put forward, with some as high as one million, or 18 percent of the population of Jordan. However, such estimates were often not based on credible evidence.

Strengthening Social Statistics and Monitoring Living Conditions in Jordan

This project aimed at enhancing the capabilities of Jordan's Department of Statistics (DOS) in the collection, processing, and particularly analysis and dissemination of social and other statistics.

Syria ‚Äì levekår for palestinske flyktninger i leirer

Prosjektet skal kartlegge levekår blant palestinske flyktninger som lever i leire eller leirlignende områder i Syria. En slik studie er ønsket av palestinske myndigheter for å komplettere de data man har om levekår for flyktninger som lever i de ulik e vertslandene i Midtøsten. Studien skal gjennomføres i felt av PCBS i Damaskus etter design av en tidligere leirstudie i Libanon og i Jordan.