Livslang læring

Endringer i arbeidsoppgaver og ny teknologi krever livslang læring. Voksnes deltakelse i det formelle utdanningssystemet for å få etter- og videreutdanning, er som regel avhengig av et godt samarbeid mellom arbeidslivet og utdanningssystemet. I Hovedavtalen mellom LO og NHO er kapittelet om kompetanseutvikling viet til etter- og videreutdanning. Den viser til at det er bedriftens ansvar i samarbeid med de ansatte å foreta kompetansekartlegging og initiere eventuelle tiltak.

Med etterutdanning menes vedlikehold av kompetanse innenfor nåværende stilling, mens videreutdanning omfatter formell kvalifisering for nye oppgaver i og utenfor bedriften. Arbeidsmiljøloven har regler om rett til utdanningspermisjon. Samtidig er støtte til livsopphold en utfordring for mange arbeidstakere som trenger og ønsker å ta mer utdanning.

Selv om det investeres mye i kompetanseutvikling, er Norge, ifølge produktivitetskommisjonen, i ferd med å miste forspranget til land som har satset på utdanning og livslang læring de siste årene. Det er derfor stor politisk oppmerksomhet rundt dette området. En annen viktig problemstilling er at det ifølge Lærvilkårsmonitoren er de med høyere utdanning som i størst grad etterspør mer utdanning og opplæring, mens en del med mindre utdanning i mindre grad etterspør slik opplæring. Fafo har blant annet kartlagt hvordan bestemmelsene i tariffavtalene praktiseres. Noen tariffavtaler har bestemmelser om egne etter- og videreutdanningsfond, og bruken av disse er også kartlagt. Hvordan partene på arbeidsplassene generelt samarbeider om kompetanseutvikling, er et viktig forskningsfelt for Fafo. På dette området arbeider Fafo blant annet med evalueringen av trepartsbransjeprogrammet «Lære hele livet», som er et viktig virkemiddel innenfor kompetansepolitikken.

Livslang læring

Kontakt

Forskere

Forsker
Forsker (permisjon)
Forsker I
Forsker (permisjon)
Tove Mogstad Aspøy, Ragnhild Steen Jensen, Lise Lien og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2022:01
Ståle Østhus
Videreutdanning og mobilitet på arbeidsmarkedet
Data fra Lærevilkårsmonitoren sett i sammenheng med registerdata fra SSB
Fafo-rapport 2021:21
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Faforeport 2020:27
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2019:30
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2018:30
Ragnhild Steen Jensen og Nina K. Lidahl
Realkompetanse i varehandelen
En følgeevaluering
Fafo-notat 2018:10
Beret Bråten og Hanne Bogen
Målretting av gratis kjernetid
Erfaringer fra bydel Gamle Oslo, Drammen og Bergen
Fafo-rapport 2015:39
Tove Mogstad Aspøy og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2015:28
Erika Braanen Sterri, Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Grenser for utdanning
Rett til videregående opplæring for voksne
Fafo-rapport 2015:27
Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri
Lærevilkår i norsk arbeidsliv
Utjevning eller mot nye kompetansegap?
Fafo-rapport 2015:09
Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri
Rett til utdanning?
Grunnskoleopplæring og videregående opplæring som tiltak i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere
Fafo-rapport 2014:34
Tove Mogstad Aspøy og Beret Bråten
Språklige rollemodeller
Hvordan barnehageansattes kompetanse om språk kan styrkes
Fafo-rapport 2014:07
Beret Bråten og Hedda Haakestad
Refleksjon som metode i barnehagers språkarbeid
Evaluering av et forsøk i seks barnehager
Fafo-rapport 2014:24
Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2013:51
Tove Mogstad Aspøy, Heidi Nicolaisen og Torgeir Nyen
Vilkår for læring i kommunene
En kartlegging av fire arbeidsfelt
Fafo-rapport 2013:35
Tove Mogstad Aspøy og Jon Rogstad
Det gamle landet og havet
Rekrutteringsbehov i maritim næring fram mot 2020
Fafo-rapport 2013:28
Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad
Det står mye på spill
En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid
Fafo-rapport 2012:44
Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2012:23
Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fra sjø til land
Betydningen av sjøbasert erfaring i maritim næring fram mot 2020
Fafo-rapport 2012:22
Tove Mogstad Aspøy og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2012:17
Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2011:23
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström
Kunnskapsløftet – fra ord til handling
Sluttrapport fra evalueringen av et statlig program for skoleutvikling
Fafo-rapport 2010:01
Odd Bjørn Ure
Formal education in an informal Norwegian culture of enterprise training
Six cases collected from maritime and offshore environments
Fafo-paper 2010:21
Anna Hagen og Torgeir Nyen
Kompetanse – for hvem?
Sluttrapport fra evalueringen av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008»
Fafo-rapport 2009:21
Anna Hagen og Marjan Nadim
Hvordan kan kompetanse bidra til å holde folk i arbeid?
Delrapport 3 Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle? Et prosjekt om forutsetningene for et bedre og lengre yrkesliv
Fafo-rapport 2009:10
Anna Hagen og Sveinung Skule
Fafo-rapport 2008:07
Anna Hagen og Aris Kaloudis
Kompetansepolitikk for kunnskapsnasjonen
Oppsummeringsnotat fra en seminarrekke
Fafo-notat 2008:14
Odd Bjørn Ure
Lifelong Learning in Norway
A Deflating Policy Balloon or an Act of Piecemeal Implementation?
Fafo-report 2007:30
Magne Bråthen, Torgeir Nyen og Anna Hagen
Fafo-rapport 2007:04
Erik Døving, Odd Bjørn Ure, Anita Tobiassen og Dagfinn Hertzberg
Fafo-rapport 551
Åsmund Arup Seip
Kompetanse, lønn og arbeidstid
Regulering av arbeidsvilkår for lærere i Norden
Fafo-rapport 507
Winfried Ellingsen, Kari Folkenborg og Stig-Erik Jakobsen
Kompetansekrav i norsk landbruk
Behov, innhold og organisering
Fafo-rapport 463
Fafo-rapport 461
Jon Horgen Friberg og Anne Britt Djuve
Lifelong learning - Norwegian experiences 3
Qualification and labour market integration of immigrants and refugees
Fafo-paper 2004:22
Sveinung Skule og Odd Bjørn Ure
Lifelong learning - Norwegian experiences 2
Identification and validation of non-formal and informal learning
Fafo-paper 2004:21
Sveinung Skule
Lifelong learning - Norwegian experiences 1
The role of the social partners in developing and implementing lifelong learning policies
Fafo-paper 2004:20
Anna Hagen, Torgeir Nyen, Kari Folkenborg
Fafo-notat 2004:03
Odd Bjørn Ure og Sveinung Skule
Elektronisk kunnskapsnettverk og verktøy for livslang læring?
En evaluering av Norgesuniversitetets første virkeår
Fafo-notat 2003:02
Anna Hagen, Elin Svensen og Kari Folkenborg
Dokumentasjon av realkompetanse gjennom yrkesprøving
En kartlegging av erfaringer med kompetansedokumentasjon for flyktninger og innvandrere
Fafo-rapport 388
Sveinung Skule og Bjørn Andersen
Dokumentasjon av realkompetanse i teknologiindustrien
Evaluering av TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning for arbeidslivet
Fafo-rapport 363
Elin Svensen
En voksen krysser sitt spor
Motivasjon for deltakelse i grunnskoleopplæring
Fafo-rapport 340
Sveinung Skule og Anders N. Reichborn
Lærende arbeid
En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv
Fafo-rapport 333
Sigmund Aslesen
Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike
Utfordringer og hovedstrategier
Fafo-notat 2000:11
Bjørn Andersen, Anna Hagen og Sveinung Skule
Dokumentasjon av realkompetanse
Kommunesektoren som arbeidsgiver og skoleeier
Fafo-notat 2000:08
Lars-Henrik Johansen
Bak de store ord
Sammenlikninger av etter- og videreutdanning mellom bransjer og internasjonalt
Fafo-rapport 278
Lisbet Berg, Eivor Bremer Nebben og Åsmund Arup Seip
Etter- og videreutdanning i staten
En studie av ti statlige virksomheter
Fafo-rapport 268
Marit Egge
Innovation in Education – What Works?
Improving student motivation for lifelong learning
Fafo-paper 1999:14
Line Eldring og Sveinung Skule
Kompetansedokumentasjon for ingeniører
Praksis, behov og utfordringer
Fafo-notat 1999:16
Jens B. Grøgaard
Forsvaret mot arbeidsledighet 1997
Effekten av Voksenopplæringens kurstilbud under og etter militærtjenesten
Fafo-rapport 251
Anders N. Reichborn, Arne Pape og Kjersti Kleven
Papir på egen dyktighet
Dokumentasjon av realkompetanse fra arbeidslivet
Fafo-rapport 245
Knut Arild Larsen, Frode Longva, Arne Pape og Anders N. Reichborn
Bedriften som lærested
En gjennomgang av etter- og videreutdanning i norske bedrifter
Fafo-rapport 212
Leif E. Moland
Tidsfordriv og kompetanse
Mål, organisering og økonomi i norsk voksenopplæring
Fafo-rapport 152
Arne Pape
Kampen om kompetansen
Hva brukte vi utdanningseksplosjonen til?
Fafo-rapport 148
Leif E. Moland
Kompetanse eller tidsfordriv?
Opplysningsorganisasjonenes bidrag til norsk voksenopplæring
Fafo-rapport 120
Jens B. Grøgaard
Voksenopplæring i forsvaret
Vedlegg til rapport nr. 074
Fafo-rapport 075
Hanne Bogen og Jens B. Grøgaard
Forsvaret mot arbeidsledighet
En undersøkelse av ledighet blant vernepliktige soldater ved dimisjon
Fafo-rapport 074

Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen & Oddbjørn Raaum

Economic returns to adult vocational qualifications
Journal of Education and Work | 2020 | Open access

Tove Mogstad Aspøy

Job quality through upskilling?
The case of the cleaning industry in the collective system of Norway
Journal of Education and Work | 2020 | Free access first 50 views

Tove Midtsundstad

A review of the research literature on adult learning and employability
European Journal of Education | 2019 | Last ned/download

Tove Midtsundstad & Roy A. Nielsen

Lifelong learning and the continued participation of older Norwegian adults in employment
European Journal of Education | 2019

Richard dejardin, Dorothy Sutherland Olsen og Tove Midtsundstad

Active ageing and older learners – skills, employability and continued learning
European Journal of Education | 2019 | Les mer/read more

Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen & Oddbjørn Raaum

Adult Vocational Qualifications Reduce the Social Gradient in Education
Social Inclusion | 2019 | PDF (free download)

Anna Hagen Tønder & Tove Mogstad Aspøy

When Work Comes First: Young Adults in Vocational Education and Training in Norway
International Journal for Research in Vocational Education and Training | 2017 | Abstract

T. Midtsundstad

Tiltak for å holde på eldre arbeidstakere | 2015 Norsk arbeidsliv i turbulente tider | Les mer/Read more

Svalund, J., G. B. Casinowsky, Dølvik, J. E. Håkansson, K,Jarvensivu, A., Kervinen, H., Møberg, R. J., Piirainen, T.

Stress testing the Nordic models: Manufacturing labour adjustments during crisis
European Journal of Industrial Relations | 2013 | Last ned / Download

Morten Lassen, Martin Ehlert, Ari-Matti Näätänen & Anna Hagen Tønder

Further Education and Training in Denmark, Germany, Finland, and Norway | 2022