Skip to main content


Research area:

Lifelong learning

We study lifelong learning with an emphasis on vocational skills and work-based learning. We are interested in skill formation systems and institutional conditions for learning.

The term lifelong learning encompasses learning in different venues for all age groups and includes formal, informal and non-formal learning. Lifelong learning has been an important research area at Fafo since the 1990s. We have focused on vocational training and work-based learning, but our research also includes kindergarten learning and adult participation in the formal education system. We study cooperation between education and labour market institutions and we are interested in the impact of different skill formation systems and training institutions on labour market participation and mobility. Our research is funded by trade unions and employers’ associations, education authorities and the Norwegian Research Council. Fafo has also participated in several projects funded by the EU Framework Programmes.


Ongoing projects

Micro-credentials
Temaet for dette prosjektet er fordelene, ulempene og avveiningene ved å etablere systemer for minikvalifikasjoner.
Skills reform for workers: What can we learn from the Nordic Countries?

Fafo skal lage en kunnskapsoversikt over kompetansepolitiske tiltak rettet mot faglært og ufaglært arbeidskraft i de nordiske landene de siste 10-15 årene. Oversikten skal også si noe om erfaringer med ulike typer tiltak.

Skills2Capabilites

Fafo deltar i et større forskningsprosjekt kalt Skills2Capabilities som er finansiert gjennom EUs Horizon Europe program. Skills2Capabilities er et samarbeid mellom forskningsinstitusjoner i åtte europeiske land. Prosjektet dreier seg om hvordan kompetanseutviklingssystemene i europeiske land kan bli bedre til å utvikle relevant kompetanse og unngå kompetansegap i et arbeidsmarked preget av hyppigere endringer i teknologi og arbeidsformer

National Correspondent EUROFOUND

Eurofound er et treparts EU-organ som har som formål å produsere kunnskap som kan bidra til utvikling av arbeidslivs- og velferdspolitikk i EU-landene (i tillegg til Norge). Fafo er, i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), nasjonal korrespondent for Norge. Arbeidet finansieres av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Development of an experiment with scholarships for skilled workers

Det skal utvikles en eller flere modeller for utprøving av stipend til fagarbeidere. Modellen(e) skal kunne implementeres og effektevalueres, fortrinnsvis gjennom et randomisert kontrollert forsøk (RCT).

Fafo publications

Completed projects

Learning Conditions Monitor in conjunction with register data from Statistics Norway

Prosjektet dreier seg om å analysere årsaker til avvik mellom registerdata og Lærevilkårsmonitorens data om formell videreutdanning samt å analysere videreutdanningens betydning for sosial mobilitet.

Learning all your life - a follow-up evaluation

Som ledd i kompetansereformen Lære hele livet er det etablert treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling. Fafo skal evaluere bransjeprogrammene på oppdrag for Kompetanse Norge.

Mathematics didactic continuing education of teachers and targeted structured mathematics teaching at the transition to 8th grade and Vg1
Formålet med prosjektet er å utforme et opplegg for skolering av lærere og for intensivopplæring i matematikk, implementere dette gjennom et randomisert, kontrollert eksperiment i Oslo-skolen, samt evaluere dette.
How does new technology in retail affect employment?
Hensikten med prosjektet er å belyse hvordan ny teknologi og endrede strukturer i varehandelen vil påvirke arbeidsoppgaver og krav til kompetanse hos ansatte.
Inclusion and diversity in REMA 1000

I dette prosjektet skal vi undersøke vilkårene for mangfold og inkludering i REMA 1000.

A study of employability and learning trajectories of Late Career Learners

Prosjektet har til hensikt å utdype vår forståelse av sammenhengen mellom livslang læring og ansettelsesmuligheter for eldre voksne.

Adult learning, vocational skills and labour market outcomes

Et viktig formål med dette prosjektet er å få mer kunnskap om forhold som motiverer voksne personer til å ta fagbrev. I tillegg undersøker vi hvilken betydning det å ta et fagbrev har for unge voksnes deltakelse og mobilitet i arbeidslivet.

Etter- og videreutdanning

Etter og videreutdanning (EVU) - finansiering og effekter