Skip to main content
  • Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström

Kunnskapsløftet – fra ord til handling

Sluttrapport fra evalueringen av et statlig program for skoleutvikling

  • Fafo-rapport 2010:01
  • Fafo-rapport 2010:01
«Kunnskapsløftet – fra ord til handling» er et statlig program som skal styrke skolesektorens evne til å utvikle skolene i tråd med målene i Kunnskapsløftet. Hovedvirkemiddelet i satsingen er å gi støtte til lokale skoleutviklingsprosjekter. Prosjektene skal være basert på et samarbeid mellom skoler, skoleeiere og eksterne kompetansemiljøer. Programmet har blitt evaluert av Fafo og Karlstads universitet. I denne sluttrapporten beskrives det hvordan forbedringskapasiteten og læringsmiljøet har utviklet seg ved skoler som har deltatt i prosjekter støttet av programmet. Det gis også en vurdering av spredningseffektene av programmet. Den samlede vurderingen av programmet som helhet bygger på kvalitative og kvantitative data fra evalueringen, samt på litteratur om skoleutvikling og organisatorisk endring.
  • Published: 25. January 2010
  • Ordering ID: 20145