Skip to main content
  • Anna Hagen og Torgeir Nyen

Kompetanse – for hvem?

Sluttrapport fra evalueringen av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008»

  • Fafo-rapport 2009:21
  • Fafo-rapport 2009:21

«Kompetanse for utvikling» har vært en nasjonal strategi for kompetanseutvikling av lærere, skoleledere, instruktører og andre som arbeider innenfor grunnopplæringen for perioden 2005–2008. Den er en desentralisert strategi, som gir skoleeier stor handlefrihet. I denne sluttrapporten fra Fafos evaluering av strategien gis det en beskrivelse og vurdering av hvordan den har fungert. Positive effekter er blant annet et mer systematisk og bevisst arbeid med kompetanseutvikling på skole- og skoleeiernivå og et styrket samarbeid mellom skolesiden og høyskolene som tilbydere. Dette har ført til tiltak som er mer praksisnære og relevante, men de har hittil kun i beskjeden grad styrket sammenhengen mellom kompetanseutviklingstiltak og endringer i undervisningspraksis. Dessuten viser evalueringen noe overraskende at strategien i liten grad har ført til økning i deltakelsen i formell videreutdanning og i kurs og annen opplæring som ikke gir formell kompetanse (etterutdanning).

  • Published: 14. February 2009
  • Ordering ID: 20111