Nyheter
Regjeringen har foreslått innstramminger i reglene for innleie av arbeidskraft. Fafo vært en viktig premissleverandør for å forstå denne formen for arbeidstilknytning og selve bemanningsbransjen. Vi har derfor samlet en oversikt over vår forskning på en enkelt side. Sentrale rapporter, forskere og arrangementer tilbyr her innsikt i alt fra overordnede situasjonsbeskrivelser til mer detaljerte spørsmål om blant annet omfang, reguleringer og bransjeperspektiv.

Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, og Politiets utlendingsenhet fikk i 2017 i oppdrag å
styrke den barnefaglige kompetansen i «hele asylkjeden». I denne rapporten evalueres arbeidet disse tre etatene har gjennomført med øremerkede midler til dette formålet.

De tre etatene har brukt både interne og eksterne ressurser for å heve den barnefaglige kompetansen. Arbeidet har resultert i opplæring av et utvalg ansatte i de tre etatene, at det er utviklet en rekke verktøy som kan inngå i deres skjønnsmessige verktøykasse i arbeidet med barn og unge, og at det er utviklet profesjonelt utformede informasjonstiltak rettet direkte mot barn i asylkjeden, basert på behov som er avdekket av barn selv.

Denne rapporten forteller om danningen av hovedorganisasjonen Unio, og hvordan Unio gjennom 20 år har arbeidet for å sikre medlemsforbundene medbestemmelse og innflytelse på ulike arenaer i norsk politikk.

Unge ledige kan kvalifisere for ulike ytelser og ulike typer av oppfølging fra NAV. I denne rapporten settes det fokus på oppfølgingen av de unge lengst fra arbeidsmarkedet, altså unge med nedsatt arbeidsevne. Disse mottar ofte to typer oppfølging: statlig finansierte arbeidsavklaringspenger, AAP eller kvalifiseringsprogrammet, KVP som er kommunalt finansiert. Formålet med denne rapporten er å frambringe kunnskap om bruken av AAP og KVP til unge ledige under 30 år med nedsatt arbeidsevne.

Onsdag disputerte Fafos Maria Gussgard Volckmar-Eeg for doktorgraden ved Universitetet i Stavanger og vi gratulerer så mye vår nye doktor. Doktorgraden handler om Navs arbeid med innvandrere, nærmere bestemt hvordan de ansatte ved kontorene «oversetter» menneskene opp mot ulike kategorier og dermed konkrete tilbud i Nav-systemet. Kulturelle og språklige utfordringer står sentralt.

Frivillige organisasjoner har fått en nøkkelrolle med å forebygge at personer mister sin frihet under press fra familien – og å bistå unge som bryter ut. To ferske Fafo-rapporter ser på hvordan denne hjelpen fungerer og kan bli bedre. Funnene ble debattert på et eget Fafo-seminar.

[12 3 4 5  >>