Nyheter
Nytt notat: Lønnsutvikling i det statlige tariffområdet
Notatet undersøker lønnsveksten blant utvalgte yrkesgrupper i det statlige tariffområdet i perioden 2004−2015. Vi studerer utvikling i nominell lønn og realtimelønn i perioden, i tillegg til lønnsvekst, både ukorrigert og korrigert for sammensetningseffekter innad i yrkesgruppene.

06. mai 2022