Skip to main content

Nyhet

Videreutdanningsstipend til fagarbeidere

Frisch-senteret og Fafo har gjennomført et randomisert kontrollert forsøk med tilbud om stipend til personer som har fullført videregående yrkesfaglig utdanning. Forsøket har hatt tre faser: modellutvikling, pilotstudie og hovedforsøk. I tillegg er det gjennomført en prosessevaluering som beskriver hvordan prosjektet er gjennomført. Rapporten fra prosjektet foreligger på Frisch-senterets nettsider.
Norge trenger flere fagarbeidere og flere bør stå lenger i jobb. Etter- og videreutdanning bidrar til bedre og lengre yrkeskarrierer. Kunnskapsdepartementet (KD) ønsket å finne ut om et slikt stipend kunne oppmuntre flere til å ta videreutdanning, enten innenfor faget de hadde fra videregående, eller å ved å bygge på med andre fag. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, HK-dir, er oppdragsgiver på vegne av KD.

Effektstudien viser at sannsynligheten for å være i utdanning øker med 20 prosent i stipendgruppen. I gruppen som bare fikk informasjon om utdanningsmuligheter, økte sannsynligheten med 9 prosent. Nettoeffekten av stipendet alene er en 12 prosent økt sannsynlighet. Prosessevalueringen viser at forsøket har blitt gjennomført på en god måte og at samarbeidet har fungert godt. Evalueringen peker også på forhold ved utformingen og gjennomføringen av forsøket som effektstudien må sees i lys av. Den viktigste er disse er den målrettede og gjentakende informasjonen som både stipend- og informasjonsgruppen mottok.

Fafo-forskerne Markus Roos Breines, Bjorn Dapi og Torgeir Nyen har gjennomført studien sammen med Nina Drange, Karen E. Hauge og Tao Zhang ved Frisch-senteret.
  • Publisert: 18. januar 2024