Skip to main content

Nyhet

BLOGG: Skills2Capabilities – innblikk i forskningsprosessen

Nyheter | 06. mai 2024 | Stein Roar Fredriksen

Horizon-prosjektet Skills2Capabilities har nå kommet inn i sitt andre år. Mot slutten av dette året vil det begynne å komme flere rapporter og artikler fra prosjektet. prosjektets internasjonale nettside ligger det allerede noen «working papers» fra prosjektet. Blant annet ble det i april lagt fram en foreløpig rapport om nasjonale kompetanseutviklingsstrategier. Denne vil bli videreutviklet til en fullstendig komparativ rapport i løpet av 2025. 

Av: Torgeir Nyen, forsker, Fafo

Fafo har hatt hovedansvaret med å legge til rette for komparative casestudier på fag- og yrkesnivå mellom Norge, Italia, Tyskland, Østerrike og England av hvordan lærefagene og utdanningssystemet endres når det skjer endringer i arbeidsfeltet. Hvordan endres f.eks. fagutdanningene i ventilasjonsfeltet når automatiserte systemer for ventilasjon har blitt vanlige? Yrkene/arbeids-feltene som studeres er ventilasjonsteknikk, industrimekaniker, helsearbeider og logistikkarbeid på lager. Casestudiene har tre hovedelementer: endringer i utdanningene/læreplanene, prosessen for endring og endringer i arbeidsfeltet. 

En pilotstudie vi gjennomførte i 2023 viser at selv om enkelte av yrkene/arbeidsfeltet har opplevd store endringer i teknologi og arbeidsoppgaver, endres læreplanene for fagene i langt mindre grad. Dette er tilfelle i ganske forskjellige yrkesutdanningssystemer, som f.eks. Tyskland, England og Norge. Betyr dette at utdanningene er for lite responsive til endringer i arbeidsfeltet, eller er det en rasjonell måte å tilpasse seg en virkelighet med raske forandringer? Så langt ser det ut til å være et bevisst utdanningspolitisk valg å formulere læreplaner ganske åpent, ikke knytte dem for tett til bestemte teknologier, og å endre dem ganske sjelden. Dette gir mulighet både for endringer i undervisningen «innenfor» læreplanen hvis arbeidsfeltet endres, og for lokal tilpasning. Hva dette innebærer i praksis og hva de involverte partene mener om dette, vil bli kartlagt nærmere videre i prosjektet. Vi vil også se på hvilke fordeler og ulemper det er med en slik tilnærming. 

Helsearbeiderfaget i Norge er ett av casene i prosjektet, som vi her nevner som et eksempel på tema som vi bli studert. En viktig drivkraft for endringer i dette arbeidsfeltet er de demografiske endringene som øker behovet for arbeidskraft. En løsning på dette som bl.a. helsepersonellkommisjonen har pekt på, er å flytte arbeidsoppgaver mellom yrkesgrupper for å frigjøre tid. For helsearbeidere innebærer det blant annet oppgaver som tradisjonelt har ligget til sykepleiere. Helsearbeiderfaget har siden det ble etablert i 2006 vært et bredt fag som gir kompetanse for mange ulike oppgaver, og det somatiske og helseorienterte aspektet ved faget ble styrket i 2017. Det har blitt hevdet at utdanningen gir kompetanse utover hva mange helsearbeidere faktisk har fått brukt i arbeidslivet. Dette kan imidlertid vise seg å være en fordel med tanke på å overta nye oppgaver, f.eks. på sykehusene. Kanskje kan disse endringene skje uten større endringer i læreplanene i fagopplæringen.

Publisert: 06. mai 2024