Skip to main content

Nyhet

Rapport: Nordiske lærdommer om samordning av tjenester til utsatte barn og unge

To english version

Det nordiske 0–24-prosjektet har vært et samarbeid mellom alle de nordiske land og selvstyrte områder om bedre oppfølging av utsatte barn og unge. Fafo har gjennomført en følgeevaluering av prosjektet. Et hovedpunkt i evalueringen er betydningen av å sette barn og unge i sentrum og ta deres perspektiv når man skaper og utvikler tjenester på oppvekstfeltet, og i oppfølging av barn og unge.

Utgangspunktet har vært at bedre tverrsektorielt samarbeid er nødvendig for å kunne gi sårbare barn og unge et sammenhengende oppfølgingstilbud og kvalitativt bedre tjenester.

Hvert land har deltatt med et selvstendig case som handler om dette. Casene har bestått av lokale prosesser, initiativer eller konkrete prosjekter i nordiske kommuner.

Deltakerne i casene har deltatt i et nettverk for å utveksle erfaringer og læring om hvordan lykkes med å gi mer helhetlig oppfølging og kvalitativt bedre tjenester.

Rapporten poengterer betydningen av å ta på alvor at tjenesteapparatet er fragmentert – og at for å lykkes med helhetlig oppfølging må man utvikle systemer, strukturer og kultur for bedre tverrsektorielt samarbeidet. Det må jobbes med å bygge bro og skape forbindelser mellom tjenestene – derfor tittelen på rapporten, «Mind the gap!».

  • Publisert: 18. november 2020