Skip to main content

Nyhet

Ny rapport om evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet

Resultatrapporten fra evalueringen av opptrappingsplanen for rusfeltet er klar. Evalueringen er utført av Fafo i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse og Ipsos.

Opptrappingsplanen for rusfeltet ble vedtatt i Stortinget i april 2016 og var virksom fram til og med 2020. Et omfattende indikatorsett er etablert for å kunne følge utviklingen på planens ulike mål. I denne rapporten presenterer vi et «statusbilde 2020» på målområdene i planen, analyse av utviklingen i perioden, samt en overordnet analyse av den samlede måloppnåelse for opptrappingsplanen og vurderinger av behov for videre innsats. 
 
Regjeringens mål om å styrke innsatsen på rusfeltet med 2,4 milliarder kroner, vurderes som å være innfridd. Det har vært en økning i både kapasitet og kompetanse i kommunene, og mange steder har det vært mye utviklingsarbeid. Måloppnåelsen varierer for de fem definerte hovedmålene i opptrappingsplanen. På fire av fem områder har utviklingen i hovedsak gått i riktig retning, men vi kan ikke konkludere med at noen av målene er fullt ut innfridd. Bildet er sammensatt, med store kommunale variasjoner. Generelt er det behov for fortsatt innsats dersom målene i planen skal kunne innfris. Resultatrapporten har derfor fått tittelen «Et tjenesteområde i utvikling». Aktiviteten må videreføres dersom alle med rusmiddelproblemer og deres pårørende skal motta et godt tilbud.
 
Det foreligger en egen kortversjon av sluttrapporten, med hovedfunn og anbefalinger.
  • Publisert: 23. juni 2021