STA-prosjektet i bydel Gamle Oslo
Evaluering av tverretatlig samarbeid om langtids sosialklienter

Siv Øverås

Fafo-notat 2001:02

Nettutgave

Published: 2001 Id-nr.: 658