Virker tiltakene?
Effektanalyser av virksomhetsinitierte tiltak på ansattes sykefravær og uførepensjonering

Roy A. Nielsen og Tove Midtsundstad

Fafo-notat 2016:12

Nettutgave

Project: Analysis of efforts to reduce absence

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen, Tove Midtsundstad

Notatet oppsummerer hovedresultatene fra et FARVE-prosjekt som undersøker om de helseforebyggende tiltakene og ordningene norske virksomheter faktisk anvender, har en målbar effekt på arbeidstakernes sykefraværs- og/eller uførepensjonssannsynlighet. Sagt på en annen måte, gjør norske virksomheter de riktige tingene for å redusere fravær og frafall, eller synes tiltakene å ha hatt begrenset effekt?

Published: 2016 Id-nr.: 10236