• Heidi Gautun og Åsmund Hermansen

Eldreomsorg under press

Kommunenes helse- og omsorgstilbud til eldre

  • Fafo-rapport 2011:12
  • Fafo-rapport 2011:12

I denne rapporten belyses kommunenes helse- og omsorgstilbud til eldre. Registerdata viser at tjenestetilbudet til eldre har blitt redusert, både institusjonstilbudet og hjemmetjenestetilbudet. I kvalitative intervjuer med seks sykepleiere, og i en spørreundersøkelse blant 4187 sykepleiere som jobber innen eldreomsorgen, kommer det fram at tilbudet til de aller sykeste og mest hjelpetrengende eldre er for dårlig utbygget. I tillegg preges tjenestene av for lite personell og av tidspress, noe som går ut over kvaliteten på omsorgen.

Eldreomsorg under press
  • Published: 7. February 2011
  • Ordering ID: 20203
Last ned publikasjonen

Fafo researchers