Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere

Kari Folkenborg og Inger Lise Skog Hansen

Fafo-notat 2003:23

Nettutgave

Forskningstema: Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

Notatet setter søkelys på hvordan arbeidsplassen kan tas i bruk som lærings- og integreringsarena for minoritetsspråklige. Bakgrunnen er en økende erkjennelse av at språk- og yrkesopplæring er vesentlige betingelser for integrering av etniske minoriteter, og at slik opplæring i mange tilfeller foregår mest effektivt på arbeidsplassen.

De overordnede problemstillingene er:
1. I hvilken grad bidrar aktiv bruk av arbeidsplassen til mer effektive lærings- og integreringsprosesser for etniske minoriteter? Hva bidrar arbeidsplassen med, som mer tradisjonell skolebasert læring ikke kan gi?
2. Hvilke forutsetninger er viktige for at arbeidsplassen skal fungere som lærings- og integreringsarena for målgruppen? Hvilke forhold ved organisering og gjennomføring gir god måloppnåelse?
3. Hvordan kan rammebetingelsene legges til rette for bruk av arbeidsplassen som lærings- og integreringsarena?

Notatet tar for seg seks prosjekter som har fått støtte fra Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP), og som har minoritetsspråklige som målgruppe. Støtten skulle stimulere til etablering eller videreutvikling av opplæring på arbeidsplassen. To av prosjektene var fra helse- og omsorgssektoren, ett fra en arbeidsmarkedsbedrift, ett i næringsmiddelindustrien, ett i byggbransjen og ett prosjekt knyttet til vaktmesteropplæring. Evalueringen er basert på kvalitative intervjuer med deltakere, prosjektledere, arbeidsgivere, kurstilbydere og lærere i de ulike prosjektene.

Utgitt: 2003 Id-nr.: 721